วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สมชัย' ยันมี 4 ช่อง ยื่นศาล รธน.ตีความร่าง ก.ม.ลูก กกต.ขัด รธน.

"สมชัย" เผย 4 ช่องยื่นศาล รธน.ตีความร่าง พ.ร.บ.กกต.ขัด รธน.สวนคนพูดมี 2 ช่องทางตีความ กลับไปอ่านรัฐธรรมนูญให้ลึกซึ้ง

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 60 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านบริหารกลาง กล่าวถึงกรณีช่องทางการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิฉัยร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย กกต.มีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีขอบเขตอำนาจพิจารณา ร่างกฎหมายแม้ว่ายังไม่ประกาศใช้หรือไม่ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 (1) สำหรับกระบวนการนำเรื่องสู่คำวินิจฉัย สามารถกระทำได้ 4 กรณี คือ 1. กรณีทั่วไปรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคสอง ระบุว่า การยื่นคำร้องและเงื่อนไขการยื่นคำร้อง การพิจารณาวินิจฉัย การทำคำวินิจฉัย นอกจากที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ และเนื่องด้วยขณะนี้กฎหมายลูกดังกล่าวยังอยู่ในขั้นการพิจารณาของ กรธ. ดังนั้นต้องดูรัฐธรรมนูญ มาตรา 273 วรรคสาม ที่ระบุว่า ในระหว่างที่ยังไม่มี พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ การพิจารณาและการทำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของศาลรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 2. กรณีการใช้ช่องทางฝ่ายบริหาร ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 3. กรณีการใช้ช่องทางฝ่ายนิติบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 (1) ส.ส. ส.ว.หรือรวมกัน ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เสนอต่อประธานรัฐสภา และให้ประธานส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และ 4. กรณีการใช้ช่องทางผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 231 สรุปว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีขอบเขตอำนาจวินิจฉัยว่ากฎหมายใดชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะเป็นร่างกฎหมายหรือเป็นกฎหมายแล้วก็ตาม สามารถมีช่องทางการเสนอเรื่องถึงศาลได้ 4 ช่องทาง ดังนั้นใครที่กล่าวว่า มีเพียง 2 ช่องทาง โปรดอ่านรัฐธรรมนูญให้ลึกซึ้งด้วย

"สมชัย" เผย 4 ช่องยื่นศาล รธน.ตีความร่าง พ.ร.บ.กกต.ขัด รธน.สวนคนพูดมี 2 ช่องทางตีความ กลับไปอ่านรัฐธรรมนูญให้ลึกซึ้ง 14 ก.ค. 2560 12:08 14 ก.ค. 2560 13:04 ไทยรัฐ