วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานคือเงิน 15/07/60

ความสำเร็จไม่ได้อยู่แค่เพียงมีความคิดที่ดีเลิศ แต่อยู่ที่ต้องรู้จักนำความคิดนั้นไปสู่การลงมือปฏิบัติจริง

สารพัด ตำแหน่งงานน่าสนใจ มีให้ คนขยัน เลือกจับจองเสมอที่ งานคือเงิน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสาธารณสุข ตามเอกสารพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามเอกสารพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรฐานงานด้านสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค การวิจัยด้านสาธารณสุข สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://hss.job.thai.com รับถึง 18 ก.ค.นี้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับอาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา Security System, Network Programming หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษที่ไม่เกิน 2 ปี ได้แก่ TOEFL (Paper Based) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน, TOEFL (Computer Based) ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน, TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน, IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน หรือ CU–TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน สมัครที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทร.0-2329-8000 (-99) ต่อ 3589 หรือ 0-2329-8400 (-11) ต่อ 208 รับถึง 18 ก.ค.นี้

กรมวิชาการเกษตร รับเจ้าหน้าที่ธุรการ (เขต 2) 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา พาณิชยการ มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับรับ ตามเอกสาร ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บ และค้นหาหนังสือ ร่างโต้ตอบเอกสาร ตอบ พิมพ์ ตรวจทาน และคัดเวียนหนังสือเอกสาร ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี ทำสัญญาจ้างปีต่อปี ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ หรือภายในระยะเวลาเริ่มต้นถึงสิ้นสุดแต่ละโครงการ สมัครที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก สอบถาม โทร.0-5531-1305, 0-5531-1990 หรือดูจากเว็บไซต์ http://www.doa.go.th/oard2 หรือที่ www.doa.go.th (หน่วยงานสังกัดกรม กอง ศูนย์ สำนัก กองการเจ้าหน้าที่ ข่าวการสอบ กองการเจ้าหน้าที่) รับถึง 18 ก.ค.นี้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สังกัดศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม รับลูกจ้างประจำเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานเตรียมอาหาร 2 อัตรา วุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า มีความรู้ความชำนาญในการเตรียมอาหาร มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ มีประสบการณ์ในการทำงานแผนกห้องครัวในโรงแรม หรือ มีประสบการณ์ทำครัวในภัตตาคาร/ธุรกิจอาหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีใจรักงานบริการ ขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานล่วงเวลาและเข้างานเป็นรอบได้ ต้องมีใบรับรองแพทย์ผ่านการตรวจโรค Hbs Ag/AB/TB มีความสามารถในการดูแล การจัดเก็บรักษาวัสดุ วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารไม่ให้เสียหาย-สูญหาย ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวให้มีคุณภาพตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และตรวจสอบดูแลรักษาการใช้งานให้ถูกต้องตามลักษณะการใช้งาน เพื่อลดการชำรุดเสียหาย-สูญหาย จัดเตรียมวัตถุดิบ อาหารสด ผัก ผลไม้ ตามที่พ่อครัวกำหนด หรือมอบหมายอย่างมีคุณภาพตามรายการและในงานจัดเลี้ยงให้ถูกต้องตามจำนวนของผู้ใช้บริการในแต่ละวัน, ลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ ตำแหน่ง พ่อครัว 1 อัตรา วุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า มีความรู้ความชำนาญในการปรุงอาหารไทยและนานาชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ มีความรู้ความชำนาญในการปรุงอาหารไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีประสบการณ์ในการทำงานแผนกห้องครัวในโรงแรม หรือ ประสบการณ์ทำครัวในภัตตาคาร/ ธุรกิจอาหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สามารถทำงานล่วงเวลาและเข้างานเป็นรอบได้ มีใจรักงานบริการ ขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ต้องมีใบรับรองแพทย์ผ่านการตรวจโรค Hbs Ag/AB/TB มีความสามารถดูแลจัดการงานทุกด้านในการเตรียมอาหาร การปรุงอาหารในส่วนที่รับผิดชอบตามที่หัวหน้างานกำหนดให้มีคุณภาพและมาตร-ฐานการผลิตควบคู่ไปพร้อมกับการควบคุมต้นทุนในส่วนที่รับผิดชอบ ดูแลควบคุมการเก็บรักษาวัตถุดิบ ตรวจสอบวัตถุดิบที่จะใช้ประกอบอาหารประจำวันให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาลอาหาร สมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร.0-2504-7133 ถึง 18 ก.ค.นี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับอาจารย์ 1 อัตรา สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาเขตสารสนเทศเพชบุรี จังหวัดเพชรบุรี วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี มีประสบการณ์ทำงานและการสอนที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การตลาด การตลาดดิจิทัล เศรษฐศาสตร์ การวิจัยทางธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 3 ปี (หากมีประสบการณ์ด้านการทำวิจัย ในด้านการบริหารธุรกิจ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ) ต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนด สมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทร.0-2849-7544 หรือที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โทร.0-3425-5790 หรือที่สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ.เพชรบุรี โทร.0-3259-4043 (-50) ต่อ 41008,41003,41006 ถึง 21 ก.ค.นี้

มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย รับอาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมสุขภาพ มานุษยวิทยาการแพทย์ (Medical Anthropology) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์สถิติขั้นสูง มีประสบการณ์สอน หรือการบรรยายวิชาการในระดับอุดมศึกษาและมีผลงานวิจัย/หรืออยู่ระหว่างพัฒนาผลงานเพื่อตีพิมพ์ทางวิชาการในฐานข้อมูลสากล มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และการวิจัยในระดับ ดีมาก (หากมีความรู้ภาษาอาเซียนหรือภาษาอื่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัย การสอน การให้คำแนะนำแก่นักศึกษา การบริการทางวิชาการที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม โดยเฉพาะในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง, อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน สื่อ วัฒนธรรมดิจิทัล ภาพยนตร์ศึกษา วัฒนธรรมร่วมสมัย ศิลปะและการออกแบบ อุตสาหกรรมสร้าง-สรรค์ หรือสาขาใกล้เคียง มีประสบการณ์สอนหรือบรรยายวิชาการในระดับอุดมศึกษา และมีผลงานวิจัย/หรืออยู่ระหว่างการพัฒนาผลงานเพื่อตีพิมพ์ทางวิชาการในฐานข้อมูลสากล มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และการวิจัยระดับดีมาก มีประสบการณ์ในการทำวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ หรือประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ ผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายสื่อ องค์กรบริหารจัดการวัฒนธรรม ธุรกิจการท่อง-เที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยเฉพาะบริบทเอเชีย มีความสนใจการพัฒนานวัตกรรมทางวัฒนธรรม และ/หรือธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ เช่น design thinking, service design, business model canvas (หากมีความรู้ภาษาอาเซียนหรือภาษาอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับการสอน การให้คำปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวัฒน-ธรรมศึกษา ผลิตผลงานวิชาการ อาทิ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ หนังสือบริการวิชาการ ทุกตำแหน่งต้องอายุไม่เกิน 45 ปี มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษที่ไม่เกิน 2 ปี ได้แก่ IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน, TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน, TOEFL-IPT ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน, TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน ต้องไม่ติดเงื่อนไขการชดใช้ทุนกับหน่วยงานใด และหากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือจบ ร.ด.ปี 3 สมัครที่ระบบ E-Recruitment Online ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment ถึง 31 ก.ค.นี้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับอาจารย์ A-5 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุขศาสตร์ วุฒิ ปริญญาเอก หรือ จะจบปริญญาเอกในปีการศึกษา 2559 สาขาวิชา สัตวแพทย์สาธารณสุข จุลชีววิทยา พยาธิวิทยา หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องมีพื้นปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์บัณฑิต หรือแพทยศาสตร์บัณฑิต ต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษที่ไม่เกิน 2 ปี ได้แก่ TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน, TOEFL (Internet-based Test: IBT) ไม่น้อยกว่า 79 คะแนน, CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน, IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 คะแนน ไม่มีภาระผูกพันเรื่องการชดใช้ทุนใด หรือเงื่อนไขอื่น ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เหมาะสมกับหน้าที่ สมัครทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline สอบถามเพิ่มเติมที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-9773ถึง 31 ก.ค.นี้


หมึกเขียว

14 ก.ค. 2560 09:37 14 ก.ค. 2560 09:38 ไทยรัฐ