วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มท.ปลุกเยาวชนตอบแทนคุณแผ่นดิน จัดโครงการพัฒนายุวมหาดไทย

รองปลัด มท.ปลูกจิตสำนึกเยาวชน ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน สนองนโยบายรัฐบาลพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมเตรียมจัดโครงการพัฒนายุวมหาดไทย

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 60 ที่ห้องประชุม 3 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเตรียมการเพื่อดำเนินโครงการพัฒนายุวมหาดไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษ (พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนต้นแบบที่มีจิตสำนึกสาธารณะ ตระหนักถึงส่วนรวม ฝึกฝนการเป็นผู้นำ และการเป็นผู้ให้แก่สังคม รวมทั้งรู้จักตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน เพื่อเป็นแบบอย่างเยาวชนที่มีคุณภาพและมีความพร้อมในการดูแลบ้านเมืองในอนาคต โดยมี พล.อ.ดร.ศรุต นาควัชระ กรรมการบริหารมูลนิธิรัฐบุรุษฯ ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามละมัย ผิวเหลือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสุภาภรณ์ ดอกแก้วดี ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นิสิตจากมหาวิทยาลัยต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ

โดย นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเสริมสร้างความมีวินัยของคนในชาติ เช่น การจัดระเบียบสังคม การส่งเสริมความสามัคคี และความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ตระหนักถึงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุข ไม่มีความขัดแย้ง โดยการปลูกฝังแนวคิดหลักการในเรื่องดังกล่าวให้แก่เยาวชนไทย ได้เรียนรู้พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ตามหลักการ "รู้ รัก สามัคคี" กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดทำโครงการพัฒนายุวมหาดไทยขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชน ได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษาจากหลายสถาบันการศึกษา ได้เรียนรู้และเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การทำงานร่วมกัน การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสมานฉันท์ และนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม

สำหรับรูปแบบการดำเนินโครงการพัฒนายุวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษฯ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมค่ายพัฒนายุวมหาดไทย โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 กิจกรรมค่ายพี่เลี้ยงยุวมหาดไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นนิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา จำนวน 40 คน จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินการจัดค่ายยุวมหาดไทย มีกระบวนการและหลักการในการขับเคลื่อนโครงการฯ ในลักษณะ "พี่สอนน้อง" เน้นการให้คำปรึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมภายในค่ายฯ การแนะนำดูแลซึ่งกันและกันของกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนที่ 2 กิจกรรมค่ายยุวมหาดไทย มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ 5 จากโรงเรียนในพื้นที่ที่จัดกิจกรรม จำนวน 100 คน

การจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มเยาวชนครั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการภายใต้การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ มูลนิธิรัฐบุรุษฯ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายเยาวชนต้นแบบ เพื่อเป็นแบบอย่างเยาวชนที่มีคุณภาพและมีความพร้อมในการดูแลบ้านเมืองในอนาคต อันเป็นการสนองพระบรมราโชวาท "รู้ รัก สามัคคี" และอุดมการณ์ "เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน" ซึ่งกระทรวงมหาดไทยคาดหวังว่า เยาวชนเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญที่จะนำพาสังคมและประเทศชาติ ให้มีความสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองได้ในอนาคต

รองปลัด มท.ปลูกจิตสำนึกเยาวชน ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน สนองนโยบายรัฐบาลพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมเตรียมจัดโครงการพัฒนายุวมหาดไทย 13 ก.ค. 2560 15:04 ไทยรัฐ