วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศอ.บต.โชว์ผลงาน '9 เดือน 9 ดี 9 เด่น' ดับไฟใต้ พร้อมบูรณาการร่วมทุกภาคี

ศอ.บต.โชว์ผลงาน "9 เดือน 9 ดี 9 เด่น" ดับไฟใต้ ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ นำสู่สันติสุขอย่างเป็นรูปธรรม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรง

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.60 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวว่า สำหรับการดำเนินงานของ ศอ.บต.ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนนโยบายและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ว่า เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำยุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี และบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ โดยสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพื่อซ้ำเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้

นายศุภณัฐ กล่าวต่อว่า โดย ศอ.บต.มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนกลุ่มประชาชนในพื้นที่ ภายใต้แนวทางการเสริมความมั่นคง สร้างความมั่งคั่ง ร่วมพัฒนาสู่ความยั่งยืน ว่าด้วย "9 งานดี-งานเด่น" ประกอบด้วย 1."บูโด-สุไหงปาดี สันติสุขที่แท้จริงของประชาชน" ร่วมกระทรวงมหาดไทย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเช่น กระบวนการออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนพื้นที่โดยรอบ การสร้างความรู้และความเข้าใจที่นำไปสู่การรับรู้สิทธิและความชอบธรรมในการเป็นเจ้าของที่ดินทำกิน การแก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินเกษตรกร และการรุกล้ำเขตป่าสงวน แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ

2. การพัฒนาอาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคม เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มที่ผิดพลาด หรือสูญเสียโอกาสและพื้นที่ทางสังคม ให้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพมีงานทำ มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพในสังคมและไม่หวนกลับไปมีพฤติกรรมที่เป็นการละเมิดกฎหมาย หรือสิทธิของผู้อื่น บนพื้นฐานแนวนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำ 3. ความร่วมมือแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติ "ร่วมกันช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถูกล่อลวงไปทำงานยังต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย นำไปสู่การถูกจับกุมและดำเนินคดีทางกฎหมายของประเทศนั้นๆ 4. สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ พัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เชื่อมโยงเศรษฐกิจในประเทศและโลกปัจจุบัน ผ่านขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีงานทำมีรายได้

นายศุภณัฐ กล่าวต่อว่า 5. การสร้างนักธุรกิจเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนทั้งระบบ ก้าวทันการแข่งขันในโลกสมัยใหม่ 6. เกษตรฐานรากหัวใจการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขับเคลื่อนการทำเกษตร มุ่งเน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเกษตร โดยการรวมกลุ่ม บนแนวทางเกษตรแปลงใหญ่ และเกษตรประชารัฐ 7. สานพลังลูกเสือสันติสุขเพื่อการฟื้นฟูพหุสังคมที่ดีงามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการนำพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีของการดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

8. เก้าอี้สุขใจ ร้อยรักสู่ครอบครัว ตามนโยบายรัฐบาล "เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" พัฒนาร่างกาย ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข 9. จากผู้รับในวันนั้น สู่การเป็นผู้ให้ในวันนี้ เป็นการช่วยเหลือด้านการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยทั้ง 9 งาน ศอ.บต.ถือเป็นมิติการทำงานรูปแบบใหม่และเป็นการทำงานเชิงรุก สู่การสร้างสันติสุขอย่างเป็นรูปธรรม

ศอ.บต.โชว์ผลงาน "9 เดือน 9 ดี 9 เด่น" ดับไฟใต้ ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ นำสู่สันติสุขอย่างเป็นรูปธรรม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรง 13 ก.ค. 2560 14:30 ไทยรัฐ