วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายอำเภอเกษียณ

โดย ซี.12

เพื่อให้ครบถ้วนตามความสำคัญของข้าราชการฝ่ายปกครอง จึงต้องบันทึกถึงปลัดจังหวัดและนายอำเภอที่เกษียณอายุในปีนี้ด้วย

ปลัดจังหวัด ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดของกรม การปกครอง มีหน้าที่ควบคุมดูแลการทำงานของนายอำเภอโดยตรง ปีนี้มีเกษียณ 4 รายคือ

1.นายเชวงศักดิ์ ใจคำ ปลัดจังหวัดตาก 2.ว่าที่ร้อยตรีธรรมศิฑชัย สามกษัตริย์ ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี 3.นายปิยิน ตลับนาค ปลัดจังหวัดขอนแก่น 4.นายอภิรศักดิ์ พฤกษชาติ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร

ส่วน นายอำเภออำนวยการระดับสูง ที่เกษียณมีอยู่ 70 กว่าราย ดังนี้

1.นายกชกร รักษาสรณ์ นายอำเภอสทิงพระ สงขลา 2.นายกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตัง ตรัง 3.นายกฤษณะ ณ สงขลา นายอำเภอทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 4.นายกานต์ ศรีบุญลือ นายอำเภอวาปีปทุม มหาสารคาม 5.นายเกรียงศักดิ์ แสงยุนนท์ นายอำเภอวังเหนือ ลำปาง 6.นายเกียรติศักดิ์ ป้อมทองคำ นายอำเภอตาคลี นครสวรรค์ 7.นายขวัญชัย เทิดทูนการค้า นายอำเภอบางไทร พระนครศรีอยุธยา 8.นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์ นายอำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่ 9.นายคันชล ผ่องใส นายอำเภอสามพราน นครปฐม 10.นายฉลวย พ่วงพลับ นายอำเภอแม่อาย เชียงใหม่

11.นายชนการ ทิพย์ประเสริฐสุข นายอำเภอสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 12.นายชวลิต ปราบพาล นายอำเภอท่ายาง เพชรบุรี 13.นายชาญ เสมสวัสดิ์ นายอำเภอสวี ชุมพร 14.นายฐิติศักดิ์ กันเขตต์ นายอำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์ 15.นายตรีธวัช รักษ์เมือง นายอำเภอเกาะลันตา กระบี่ 16.นายธนพงษ์ นิลยกานนท์ นายอำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 17.นายธนวรรษ รอดจิตต์ นายอำเภอบ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 18.นายธนิต กุลสุนทร นายอำเภอเมืองระนอง ระนอง 19.นายธานี ชุวานนท์ นายอำเภอตาลสุม อุบลราชธานี 20.นายธีระพล ช่วยเรียง นายอำเภอคีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

21.นายนพดล วิริยะยุทธ นายอำเภอสังคม หนองคาย 22.นายนิคม มณีจันทร์ นายอำเภอบางคนที สมุทรสงคราม 23.นายบัญชา วัฒนวงศ์ นายอำเภอท่าใหม่ จันทบุรี 24.นายปภาวิน แสงสุริยา นายอำเภอทับปุด พังงา 25.ว่าที่พันตรีประพันธ์ พบูประภาพ นายอำเภอคำม่วง กาฬสินธุ์ 26.นายประยุทธ คำแหง นายอำเภอโนนแดง นครราชสีมา 27.นายประสิทธิ์ เปรมจิตร์ นายอำเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา 28.นายปรีดี กุดหอม นายอำเภอโพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 29.นายพรประเสริฐ ควรรณสุ นายอำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น 30.นายพรรังสรรค์ มงคลประสิทธิ์ นายอำเภอชุมแสง นครสวรรค์

ด้วยความจำเป็นทางด้านพื้นที่ขอยกยอดบันทึกนายอำเภอเกษียณเอาไว้ไปนำเสนอต่อในวันจันทร์ที่กำลังจะมาถึง.

“ซี.12”

13 ก.ค. 2560 09:27 13 ก.ค. 2560 09:27 ไทยรัฐ