วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระสังฆราชประทานโอวาท (2)

โดย สหบาท

เรามาฟังโอวาทของ สมเด็จพระสังฆราช กันต่อเลยครับ...

“...ยิ่งท่านทั้งหลายล้วนมีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความสุขความทุกข์ของประชาชน หากท่านทำกิจการงานทั้งปวง โดยมีเป้าหมายคือ ประโยชน์สุขของส่วนรวมกล่าวคือ ชาติไทยเป็นสำคัญ มิใช่เพื่อความสุขหรือประโยชน์จำเพาะ แก่พวกหนึ่งพวกใด หรือคนหนึ่งคนใดแล้ว”

การทำงานของท่านก็เสมอด้วยการประพฤติธรรม เพราะเท่ากับว่าท่านกำลังทำหน้าที่อยู่ด้วยกุศลเจตนา

“การให้” ไม่ว่าจะด้วยวัตถุสิ่งของ หรือประโยชน์เชิงนามธรรมจากการทำงานอย่างสุจริตของท่าน ก็ย่อมจัดเป็นคุณูปการสำหรับแผ่นดิน เป็นประโยชน์ค้ำจุนคนทั้งชาติร่วมกัน ในลักษณะที่เปรียบได้ดั่ง “สังฆทาน”

แต่ถ้าท่านทำงานโดยมุ่งประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์ของพวกพ้องเฉพาะกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด แม้จะเป็นผลดีก็ตามที แต่ก็ไม่อาจอำนวยความสุขให้แก่มหาชนในวงกว้าง

การทำหน้าที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายในนามรัฐ ย่อมไม่เกิดประสิทธิผลตามที่ควรจะเป็น เปรียบเสมือนท่านให้เพียงจำเพาะรายบุคคล แบบปาฏิบุคลิกทาน

ส่วนบุคคลใดทำการงานโดยไม่ซื่อสัตย์ โดยทุจริต เป็นอันธพาลที่ปลอมตัวมาในคราบของคนดีเสียแล้ว ก็ไม่ควรจะต้องพูดถึงกัน

เพราะไม่ว่าเขาผู้นั้นจะหวังประโยชน์สำหรับใครๆก็ล้วนแต่เป็นบาป นำความตกต่ำเสื่อมถอยเป็นที่หมายได้ทั้งในชีวิตนี้และในชีวิตหน้า

บุคคลประเภทที่กล่าวสุดท้ายนี้ไม่ควรเป็นตำรวจ และไม่ควรจะเป็นสมาชิกในสังคมเสียเลยด้วยซ้ำ

การถวายสังฆทานของท่านในวันนี้ นอกจากจะได้อานิสงส์มาก เป็นบุญอันเลิศที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญแล้ว

จึงยังเตือนใจทุกท่านให้มีอุดมการณ์เพื่อการทำงานและการดำรงชีวิต โดยมุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์เฉพาะตน หรือเฉพาะบุคคลหนึ่งบุคคลใด ตามหลักการในพระพุทธศาสนา...

โอวาทที่สมเด็จพระสังฆราชประทานให้ ผมว่าตรงไปตรงมาเข้าใจง่าย

บางคนฟังจบต้องถึงกับสะดุ้ง!

บางคนที่ประพฤติปฏิบัติอยู่ในลู่ในทางอยู่แล้ว...คงรู้สึกอิ่มใจ?

สหบาท

13 ก.ค. 2560 09:14 13 ก.ค. 2560 09:14 ไทยรัฐ