วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทอ.แจง จัดซื้อ T-50TH โปร่งใส จำเป็นต้องหามาทดแทน L-39 ในฝูงเดิม

ภาพประกอบ เครื่องบิน T-50 เครดิตเฟซบุ๊ก KAI

โฆษก ทอ.ชี้แจง การจัดซื้อเครื่องบินฝึกไอพ่น T-50TH เพื่อทดแทนเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้นแบบ L-39 ที่ใช้มานานและกำลังทะยอยปลด หากไม่หามาทดแทนจะกระทบต่อการฝึกนักบิน โดยการจัดซื้อเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ขัด รธน.

พล.อ.ต.พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย ผอ.สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะ โฆษกกองทัพอากาศกล่าวว่า ตามที่ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ออกมาคัดค้านการจัดซื้อเครื่องบิน T-50TH นั้น กองทัพอากาศขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า การจัดซื้อเครื่องบินอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 62 ประกอบมาตรา 75 และมาตรา 76 ในประเด็นดังกล่าว ขอชี้แจงว่า ในฐานะที่เราเป็นชาติที่มีเอกราชและอธิปไตย การจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพที่เหมาะสม เพียงพอ และที่จำเป็นเพื่อใช้ในการป้องกันประเทศ เป็นสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่กำหนดให้รัฐต้องมีกำลังทหารไว้เพื่อการป้องกันประเทศ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 ที่กำหนดให้กองทัพมีหน้าที่ในการเตรียมกำลังและป้องกันราชอาณาจักร

ดังนั้นไม่มีทางสรุปง่ายๆ ได้เลยว่าการจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพเพื่อการป้องกันประเทศเป็นการขัดรัฐธรรมนูญ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 3 วรรค 2 บัญญัติว่า หน่วยงานของรัฐซึ่งรวมถึงกองทัพอากาศต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม ประกอบมาตรา 52 รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราชอธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขต และเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิ และผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ รัฐต้องจัดให้มีการทหารที่มีประสิทธิภาพ

พล.อ.ต.พงษ์ศักดิ์ กล่าวอีกว่าส่วนการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ขัดต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สะท้อนว่ารัฐบาลไม่รักษาวินัยทางการเงินการคลังนั้น ในส่วนของประเด็นที่กล่าวถึงการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ ขัดต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น กองทัพอากาศขอชี้แจงว่า โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้นของกองทัพอากาศในครั้งนี้ ได้ดำเนินการโดยคำนึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความมีภูมิคุ้มกัน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความโปร่งใส และมีขั้นตอนที่สามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2555 ซึ่งกำหนดโครงสร้างกำลังรบของกองทัพอากาศให้มีฝูงบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น โดยการจัดหาเครื่องบิน T-50TH ในครั้งนี้ จะเข้าประจำการทดแทนเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้นแบบ L-39 (ในฝูงบินเดิม) ซึ่งปัจจุบันได้ทยอยปลดประจำการเนื่องจากครบอายุการใช้งาน หากไม่มีการจัดหาทดแทนจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ

สำหรับข้อเรียกร้องให้ ครม.ชะลอการจัดซื้อนั้น กองทัพอากาศขอชี้แจงว่า การจัดทำงบประมาณประเทศเป็นกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งเรื่องนี้ได้ผ่านขั้นตอนตามกระบวนการจนเป็นรายการตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ซึ่งการจัดทำงบประมาณเป็นไปตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจำปีของรัฐบาล โดยรายการดังกล่าวมีการวางแผนผูกพันงบประมาณข้ามปี และแบ่งชำระเป็น 4 ปี (พ.ศ.2560 - 2563) ซึ่งเป็นการทยอยจ่ายภายใต้กรอบงบประมาณที่กองทัพอากาศได้รับการจัดสรรในแต่ละปี ตามแผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงฯ ทำให้ไม่สามารถชะลอการจัดซื้อฯ ได้เพราะจะกระทบต่อการฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้นของกองทัพอากาศ ส่งผลต่อการเตรียมกำลังกองทัพอากาศเพื่อการป้องกันประเทศตามที่ระบุในรัฐธรรมนูญ

สำหรับ เครื่องบิน T-50TH เป็นเครื่องบินฝึกขึ้นก้าวหน้า แต่สามารถติดตั้งอาวุธใช้งานได้ เหมาะสมสำหรับการฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้นของกองทัพอากาศไทย ให้สามารถปฏิบัติภารกิจกับเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงของกองทัพอากาศ ที่มีใช้งานในปัจจุบัน อาทิ เอฟ-16 และ กริพเพน ส่งผลให้การฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถติดตั้งใช้งานระบบอาวุธที่กองทัพอากาศใช้งานในปัจจุบันมากมายหลายชนิด เนื่องจากเครื่องบินออกแบบมาโดยมีพื้นฐานเทคโนโลยีของเครื่องบินขับไล่เอฟ-16 อีกทั้งยังติดตั้งเครื่องยนต์สมรรถนะสูงแบบ เจเนอรัล อีเล็คทริก F404 ทำให้สามารถทำความเร็วเหนือเสียงได้

ทั้งนี้ เครื่องบิน T-50TH เป็นรุ่นที่พัฒนามาจากเครื่องบินฝึกไอพ่นแบบ ที-50 ที่ใช้ในกองทัพอากาศเกาหลีใต้ และคล้ายๆ กับ ที-50 ไอ ของ กองทัพอากาศอินโดนีเซีย ขณะที่ ทอ.ฟิลิปปินส์ จัดซื้อรุ่น เอฟเอ-50 พีเอช (FA-50PH) ที่เป็นรุ่นอัพเกรดติดตั้งเรดาร์ และระบบอาวุธเพิ่มเข้ามา ให้สามารถใช้ในการรบทางอากาศและ การโจมตีภาคพื้นดิน โดย ทอ.ฟิลิปปินส์ นำมาทดแทนเครื่องบินขับไล่ เอฟ-5 เอ/บี รุ่นเก่า ที่ปลดประจำการไปนานแล้ว.

โฆษก ทอ.ชี้แจง การจัดซื้อเครื่องบินฝึกไอพ่น T-50TH เพื่อทดแทนเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้นแบบ L-39 ที่ใช้มานานและกำลังทะยอยปลด หากไม่หามาทดแทนจะกระทบต่อการฝึกนักบิน โดยการจัดซื้อเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ขัด รธน. 13 ก.ค. 2560 02:30 ไทยรัฐ