วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ติวแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันรับอาเซียน

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผอ.สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “การพัฒนาแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560” แก่แพทย์จากประเทศจีน ลาว กัมพูชา พม่า และเวียดนาม รวมทั้งบุคลากรสังกัด สธ. ทั้งนี้ นพ.เอกชัยกล่าวว่า การเปิดประชาคมอาเซียน ที่มีการเคลื่อนย้ายประชากรระหว่างประเทศสมาชิก อาจเกิดปัญหาที่สำคัญคือ โรคติดต่ออุบัติใหม่ การแพร่กระจายโรคติดต่อ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ ตั้งแต่การผลักดันนโยบายสาธารณสุข การหามาตรการ รูปแบบการดำเนินงาน โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภูมิภาค เตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ควบคู่ไปกับการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนในประเทศสมาชิก โดยเฉพาะด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดโรค การดูแลและจัดการสุขภาพชุมชน การสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน จึงจัดการฝึกอบรมดังกล่าวเพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ ตลอดจนป้องกันปัญหาโรคติดต่อตั้งแต่ในระดับชายแดน.

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผอ.สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “การพัฒนาแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560” 13 ก.ค. 2560 01:20 ไทยรัฐ