วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชุมชนสุโขทัย ซอย 9 สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.10 ทรงช่วยบรรเทาความเดือดร้อน

ชุมชนสุโขทัย ซอย 9 (คลองส้มป่อย) ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขัง

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการสัปดาห์จิตอาสา ระหว่างวันที่ 21 – 27 มิถุนายน 2560 ด้วยมีพระราชปณิธานที่จะให้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ต่างๆ และมีพระราชประสงค์ที่จะเริ่มจากจุดเล็กๆ บริเวณรอบๆ พระราชวังดุสิต ที่เปรียบเสมือนเป็นบ้านของพระองค์ท่านก่อน และขยายผลต่อยอดออกไปยังพื้นที่อื่นๆ

เมื่อวันที่ 21 – 22 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ข้าราชบริพารในพระองค์ หน่วยราชการในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนสุโขทัย ซอย 9 (คลองส้มป่อย) ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่บริเวณด้านทิศเหนือข้างพระราชวังดุสิต ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขัง มีดินเลนและขยะมูลฝอยทับถมเป็นเวลานาน เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นบั่นทอนสุขภาพของประชาชนในชุมชน

หลังจากที่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา ตักโคลนเลน เก็บขยะมูลฝอย และปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ชุมชนสุโขทัย ซอย 9 และคลองส้มป่อยแล้ว ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยในสุขอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชน และทรงให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังในครั้งนี้

จากการสัมภาษณ์ นายอากรรัตน์ ปรีชา อายุ 52 ปี ซึ่งเป็นประธานชุมชนสุโขทัย 9 (1) และได้ร่วมลงทะเบียนเป็นจิตอาสา โดยร่วมในการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานขุดลอกคลองส้มป่อยและประสานกับประชาชนที่อยู่ในชุมชน หลังจากที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้มีหน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงานในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา เข้ามานำร่องเก็บขยะ ขุดลอกคลองส้มป่อยแล้ว ส่งผลให้ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ยุงลดน้อยลง กลิ่นน้ำเน่าเสียลดลง ทำให้นอนหลับสบายขึ้น ตนเองและชาวชุมชนฯ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และจะช่วยรณรงค์ให้คนในชุมชนร่วมมือกันรักษาคลองส้มป่อยให้สะอาดอย่างถาวร และร่วมสร้างจิตสำนึกให้กับคนในชุมชนให้ช่วยกันรักษาความสะอาด และไม่ทิ้งขยะลงในคลอง ไม่วางสิ่งของกีดขวางทางเดิน และร่วมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและร่วมกันทำสิ่งที่ดีให้กับชุมชน เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไป.

ชุมชนสุโขทัย ซอย 9 (คลองส้มป่อย) ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขัง 12 ก.ค. 2560 21:16 ไทยรัฐ