วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๐ “ไทยรัฐวิทยา ๔.๐”

นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิไทยรัฐ จะจัดอบรมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ และโรงเรียนเครือข่าย ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้หัวข้อ “ไทยรัฐวิทยา ๔.๐” ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นประธานพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.

การสัมมนาในครั้งนี้ นับเป็นคร้ังที่ ๓๖ เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา เพิ่มพูนความรู้ ทั้งด้านวิชาการ การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมของโรงเรียน ครู กรรมการสถานศึกษา เครือข่ายต่างๆ และการมอบหมายนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาโรงเรียน ให้มีความเข้มแข็ง การพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในการทำหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดยั้ง เพื่อให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยามีการพัฒนาที่ก้าวไกล

โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาบรรยายให้ความรู้ อาทิ

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้านพัฒนาคน”

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา บรรยายพิเศษเรื่อง “แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)”

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรยายพิเศษเรื่อง สพฐ.กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา และคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้มามอบนโยบายและนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ตามนโยบาย สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โอกาสเดียวกันนี้ยังได้มีการมอบโล่ต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่นที่ ๑ จำนวน ๕ โรงเรียนที่ผ่านการประเมิน และมอบโล่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่จัดการเรียนการสอนความเป็นพลเมืองดีเด่น ระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๔ โรงเรียน

นอกจากการสัมมนาครั้งนี้แล้วยังได้มีการศึกษาดูงานต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่นที่ ๑ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ในงานสัมมนาจัดให้มีการแสดงนิทรรศการของกลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ กลุ่ม ๒๖ โรงเรียน ซึ่งเป็นการนำเสนอภาพแห่งความสำเร็จของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในด้านต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา เช่น การจัดการเรียนรู้ ครู : นักเรียน เอกลักษณ์ความเป็นไทยรัฐวิทยา รวมทั้งการนำเสนอหลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรมเรื่องสื่อมวลชนศึกษา โครงการส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ตามหลัก ๖ อ. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดี ที่ใช้สอนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้ง ๑๐๑ แห่งทั่วประเทศ และต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ตั้งแต่วันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

กำหนดการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
วันที่ ๑๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (....ห้องบอลรูมเอ-บี ชั้น 2)

เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. Check in / ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
(เฉพาะกรรมการ ... ห้องมณีเทวา 2 ชั้น 2)

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. อาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ปฐมนิเทศ / มูลนิธิไทยรัฐพบผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา โดย นายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ
นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ

๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. อาหารว่าง

๑๕.๑๕ – ๑๗.๓๐ น. ประชุมสามัญประจำปี สมาคมผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
โดย คณะกรรมการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

๑๘.๓๐ – ๒๑.๓๐ น. งานเลี้ยงรับรอง ( ...ห้องบอลรูมบี-ซี ชั้น 2)


วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (....ห้องบอลรูมเอ-บี ชั้น 2)

เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. อาหารเช้า / ลงทะเบียน

๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. - พิธีเปิด / ปาฐกถาพิเศษ

โดย นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- พิธีมอบโล่ ต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่นที่ ๑ จำนวน ๕ โรงเรียน
- พิธีมอบโล่ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนความเป็นพลเมืองดี ระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๔ โรงเรียน

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. - ประธานพิธีและผู้มีเกียรติ ชมนิทรรศการ

- ถ่ายภาพร่วมกัน

๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น. อาหารว่าง

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง สพฐ.กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

โดย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. อาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)

โดย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา

๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. อาหารว่าง

๑๕.๑๕ – ๑๖.๓๐ น. ผู้บริหาร สพฐ. และคณะ พบผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

๑๘.๐๐ น. อาหารเย็น (ตามอัธยาศัย)

วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (....ห้องบอลรูมเอ-บี ชั้น 2)

เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. อาหารเช้า / ลงทะเบียน

๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้านพัฒนาคน”

โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. อาหารว่าง

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. - พิธีปิดการสัมมนา / มอบเกียรติบัตร / มอบโล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑-๒ และชมเชย

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนความเป็นพลเมืองดี ระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๙

โดย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. อาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. - ศึกษาดูงานต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่นที่ ๑

ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑​) จ.อุบลราชธานี

☙ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ☙

การสัมมนาในครั้งนี้ นับเป็นคร้ังที่ ๓๖ เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา เพิ่มพูนความรู้ ทั้งด้านวิชาการ การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมของโรงเรียน ครู กรรมการสถานศึกษา.. 12 ก.ค. 2560 17:58 ไทยรัฐ