วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กตู่' เคาะ 7 วาระสำคัญปฏิรูป เข้าที่ประชุมใหญ่ ป.ย.ป. 24 ก.ค.นี้

นายกฯ ประชุม คกก.เตรียมการปฏิรูปประเทศ เคาะ 7 วาระสำคัญในการปฏิรูป ก.ม.-การบริหารราชการ" เข้าที่ประชุมใหญ่ ป.ย.ป. 24 ก.ค.นี้ ด้าน "บัณฑูร" เผย กฎหมายตั้งธนาคารที่ดิน-ป่าชุมชน คลอดใน 1 เดือน ขณะที่ "สีลาภรณ์" เผยประชาชนต้องมีส่วนปฏิรูป ก่อนทำสัญญาประชาคมให้นักการเมืองทำต่อ

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 60 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมเตรียมการปฏิรูปประเทศ โดยมี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

โดย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวก่อนเข้าสู่วาระการประชุมว่า เป็นการประชุมเพื่อรับทราบถึงแผนการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการปฏิรูปประเทศของทุกคณะ ซึ่งหลักการที่สำคัญจะทำอย่างไรให้การปฏิรูปสามารถสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ และเดินไปด้วยกันได้ พร้อมเน้นย้ำว่าการปฏิรูปเกิดขึ้นตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดและอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีผลงานเกิดขึ้นปรากฏขึ้นเป็นรูปธรรมในทุกๆ ปี และทุก 5 ปี และต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำไปสู่ประเทศความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ต่อมาเวลา 13.15 น. นายสุวิทย์ แถลงภายหลังการประชุมว่า โดยที่ประชุมได้ข้อสรุป คือ คณะกรรมการ ป.ย.ป.ยังทำงานต่อไป หลัง พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและ พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ บังคับใช้ โดยการประชุมคณะกรรมการ ป.ย.ป.จะมีขึ้นในวันที่ 24 ก.ค.นี้ การประชุมครั้งนี้จึงเป็นการเตรียมเรื่องปฏิรูปเข้าที่ประชุม โดยมีทั้งหมด 4 เรื่อง ได้แก่ การปฏิรูปกฎหมาย โดยจาก 37 วาระเร่งด่วนนั้น ณ วันนี้ตามรัฐธรรมนูญ การปฏิรูป 11 ด้าน ได้มีการแยกการปฏิรูปการศึกษาและการปฏิรูปตำรวจออกไป ส่วนที่เหลือในเรื่องของการปฏิรูปกฎหมาย และการปฏิรูประบบราชการ แบ่งเป็น 7 วาระสำคัญ คือ 1. การปฏิรูปกฎหมาย 2. การปฏิรูประบบตัวชี้วัดของภาครัฐทั้งหมด 3. ปฏิรูปการทำงานรัฐบาลให้มีความคล่องตัวและกระชับมากขึ้น 4. ปฏิรูปจัดสรรกำลังพลภาครัฐ ทำอย่างไรให้มีข้าราชการในจำนวนที่เหมาะสมในอนาคต ซึ่งต่อไปจะมีรัฐบาลที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล โดยที่กำลังพลบางส่วนจะหายไป และบางส่วนถูกแทนที่ด้วยข้าราชการที่มีทักษะอีกแบบหนึ่ง โดยคงข้าราชการที่มีประสิทธิภาพไว้ และเอาข้าราชการที่ไม่มีประสิทธิภาพออก 5. การปฏิรูปงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 6. การปรับเปลี่ยนข้าราชการสู่ระบบดิจิทัล และ 7. การยกระดับการบริการให้ประชาชน ผลักดัน พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก โดยทั้ง 7 เรื่องการทำให้เกิดการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรม ผ่านกลไกประชารัฐ ด้วยการปฏิรูประบบราชการต้องไม่ทำด้วยตัวเอง แต่ต้องมีภาคประชาชนและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งภาคประชาชนมีรายชื่อบ้างแล้ว อย่าง นายประสาร ไตรรัตน์ มาช่วยดูการปฏิรูปงบประมาณ นายกานต์ ตระกูลฮุน มาช่วยเรื่องการปฏิรูปการยกระดับการบริการให้ประชาชน ส่วนการปฏิรูปกฎหมายมีความคืบหน้าหน้า กฎหมายที่ล้าสมัยภาคเอกชนได้ลงขันจัดจ้าง นายสก๊อต จาคอบ ประธานบริษัทที่ปรึกษากฎหมายบริษัท Jacobs, Cordova & Associates มาทำเรื่องนี้ มีกำหนดการแล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือน

นายสุวิทย์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังหารือกฎหมายที่ต้องร่างตามรัฐธรรมนูญ 4-5 ฉบับที่สำคัญ และมีการนำเสนอจากกลุ่มของ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ คือ ทำกฎหมายให้เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าใจ ขณะที่สำนักงาน ก.พ.และสำนักงาน ก.พ.ร.ได้นำเสนอแผนการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน 6 แผน ที่กำหนด 6 เดือนข้างหน้าจะบรรลุผลอะไรบ้าง เพื่อเห็นภาพการปฏิรูปเป็นรูปธรรมเห็นผลภายใน 1 ปีในช่วงเวลาที่เหลือของรัฐบาลชุดนี้

ด้าน นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง (อปป.) ในคณะกรรมการ ป.ย.ป. กล่าวว่าโจทย์ที่ตั้งไว้มี 8 เรื่องใหญ่ 20 ประเด็นย่อย โดยสิ่งที่นำเสนอที่ประชุม คือ กำหนดว่าแต่ละเรื่องจะเดินหน้าอย่างไร แล้วเสร็จเมื่อไหร่ เช่น 1 เดือนหลังจากนี้ จะมีกฎหมายจัดตั้งธนาคารที่ดิน พ.ร.บ.ป่าชุมชน การแก้ไข พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ เพื่อปฏิรูปปัญหาขัดแย้งที่ดินป่า และให้ชุมชนร่วมรักษาป่าร่วมกับภาครัฐได้

นายบัณฑูร กล่าวต่อว่า ภายใน 2 เดือนข้างหน้าจะมีการออก พ.ร.บ.ยุติธรรมชุมชนและ พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อจัดตั้งระบบยุติธรรมชุมชนให้เป็นกลไกหาข้อยุติความขัดแย้งกับชุมชน โดยไม่ต้องให้เรื่องไปถึงชั้นศาล นอกจากนี้จะมีการปรับปรุง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535 เพื่อนำไปสู่การปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA/EHIA จะต้องแล้วเสร็จด้วยเช่นกัน

ด้าน นางสีลาภรณ์ บัวสาย ประธานคณะอนุกรรมการสานพลังปฏิรูปเพื่อพัฒนาพื้นที่และสังคม กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้การปฏิรูปมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของ โดยจะทำงานจากระดับล่างขึ้นบน เปิดเวทีตามหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด พร้อมกันทั่วประเทศ ให้ชาวบ้านคิดจากปัญหาของเขา ควบคู่กับสิ่งที่รัฐบาลคิด แล้วนำไปสู่การตั้งเป้าหมายเพื่อทำข้อตกลงร่วมกันว่าต้องการเห็นการปฏิรูปร่วมกันอย่างไร ทำให้เกิดสัญญาประชาคมหรือทีโออาร์ให้นักการเมืองหลังการเลือกตั้งว่า เขาควรจะทำในสิ่งที่ประชาชนต้องการ ถือเป็นครั้งแรกที่ทำงานอย่างกว้างขวางแบบนี้ นอกจากนั้นที่ประชุมยังเห็นชอบโครงการสานพลังคนรุ่นใหม่ เพื่อปฏิรูปพื้นที่เอาคนรุ่นใหม่กลับเข้าชนบท พัฒนายกระดับการประกอบการในพื้นที่ร่วมกับ 18 หน่วยงานภาคี เพื่อขับเคลื่อนภาคชนบทให้พลิกฟื้น และยังเห็นชอบการขับเคลื่อนพื้นที่ทางวัฒนธรรม เน้นสร้างประชาคมวัฒนธรรม ค้นหาทุนทางวัฒนธรรม เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว หรือผลิตเป็นสินค้า ทำให้วัฒนธรรมกินได้ ไม่ใช่ของเลื่อนลอย

นายกฯ ประชุม คกก.เตรียมการปฏิรูปประเทศ เคาะ 7 วาระสำคัญในการปฏิรูป ก.ม.-การบริหารราชการ" เข้าที่ประชุมใหญ่ ป.ย.ป. 24 ก.ค.นี้ ด้าน "บัณฑูร" เผย กฎหมายตั้งธนาคารที่ดิน-ป่าชุมชน คลอดใน 1 เดือน 12 ก.ค. 2560 15:15 ไทยรัฐ