วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รองผู้ว่าฯเกษียณ

โดย ซี.12

เขียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเกษียณอายุราชการแล้วก็ขอทำบันทึกต่อในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกษียณในโอกาสเดียวกัน

ปีนี้มีผู้ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่อายุครบ 60ปีบริบูรณ์และจะต้องพ้นจากราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 อยู่ 22 รายด้วยกันคือ

1.นางกุลดา พันธ์เตี้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร 2.นายจิตวัฒน์ วิกสิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 3.นายจิรศักดิ์ ชัยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 4.นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ 5.นายธวัช ศิริวัธนนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

6.นายนอบ คงพูน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ 7.นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 8.นายเบญจพล เปรมปรีดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท 9.นายพิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 10.นางสาวเพ็ญศรี เจริญสุทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

11.นางไพเราะ รอยตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 12.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 13.นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 14.นายวรนิติ์ มุตตาหารัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 15.นายวสันต์ ชำนาญจุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

16.นายศรีพงศ์ บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา 17.นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 18.นายศุภวัชร ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 19.นายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว 20.นายสมศักดิ์ เวชพาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง 21.นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 22.นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

ต่ำกว่านี้ในสายงานสำนักงานปลัดมหาดไทยที่เกษียณอายุคือบรรดา หัวหน้าสำนักงานจังหวัด 10 ราย ได้แก่

1.นายทัพพ์เทพ สุนทรพลเชฏฐ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2.นางทิชากร ประไพพิทยาคุณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา 3.นายปัญจชัย เลื่อมประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม 4.นายพรประสิทธิ์ อิสริยะมงคล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง 5.นายพิชิต บุญรอด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย 6.นายพิสนฑ์ รัตตนะไชยพร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี 7.นายวรพจน์ ประทีปรัตน์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน 8.นางวันดี สรรค์ศุภศิริกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่ 9.นายศรัณยู เสมา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต 10.นายสมพงษ์ มหาลวเลิศ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ

ส่วนตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เกษียณ มี 1.นางสาวสุภารัตน์ เอกวานิช ผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 2.นางสาวมะลิ ยู้บุญยงค์ ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรมและตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ได้แก่ 1.นายกฤดิธาดา จารุสกุล หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2.นายรังสฤษดิ์ จิตดี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของกรมอื่นๆในกระทรวงมหาดไทยตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ได้แก่ 1.นายณรงค์ ปุยศิริรักษ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 2.นายทรงวุฒิ สายแก้ว รองอธิบดีกรมที่ดิน 3.นายบุญช่วย ผูกสี รองอธิบดีกรมที่ดิน

นี่คือการบันทึกถึงท่านรองทั้งหลายก่อนการเกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2560.

“ซี.12”

12 ก.ค. 2560 12:13 ไทยรัฐ