วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระสังฆราชประทานโอวาท (1)

โดย สหบาท

วันนี้ขอเอาโอวาทของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ประทานแก่ พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ข้าราชการตำรวจ แม่บ้านตำรวจ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ตลอดจนพุทธศาสนิกชน

ที่เข้าถวายเทียนพรรษาและจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อวันที่ 7 ก.ค. แล้วสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชนำมาเผยแพร่

ผมอ่านแล้วเห็นว่าดีมากๆ หวังว่าโอวาทที่สมเด็จพระสังฆราชประทานครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์กับตำรวจทั่วประเทศที่ไม่มีโอกาสเหมือนตำรวจเมืองหลวง นำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันและการงานต่อไป...

การนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชประทานพระโอวาท ความตอนหนึ่งว่า...

ท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์นำวัตถุปัจจัยต่างๆมาถวายก็ด้วยเจตนาบริสุทธิ์ มุ่งถวายเป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัย และเป็นของใช้สอยยังประโยชน์แก่คณะพระภิกษุสามเณร

ที่เรียกกันว่า “สงฆ์” ซึ่งแปลว่ากลุ่มหรือหมู่คณะ ดังที่เราชาวพุทธเรียกการให้อย่างนี้ว่า “สังฆทาน”

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญไว้ว่า การถวายสังฆทานคือ การถวายทานให้แก่หมู่คณะสงฆ์อย่างไม่เจาะจงให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด

เป็นทานอันเลิศ เกิดผลบุญอันมีอานิสงส์สูงส่งยิ่งกว่าการให้เจาะจงต่อใครคนใดคนหนึ่ง ที่เรียกว่า “ปาฏิบุคลิกทาน”

จนถึงแม้กระทั่งเจาะจงถวายต่อพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้อานิสงส์เลิศเท่ากับการถวายแก่หมู่สงฆ์ ซึ่งทรงชี้แจงไว้ว่าได้บุญกุศลสูงส่งกว่า

ถ้าพิจารณาให้ลึกซึ้งถึงนัยที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอานิสงส์ไว้ ย่อมพบคำตอบได้ว่า การคำนึงถึงประโยชน์แห่งหมู่คณะ ยิ่งกว่าประโยชน์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด

ย่อมเป็นวิถีทางที่ถูกที่ควรในการประพฤติปฏิบัติตนของความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี...

เนื้อที่หมดก่อนพรุ่งนี้อ่านต่อนะครับ...

สหบาท

12 ก.ค. 2560 10:55 ไทยรัฐ