วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กอ.รมน.จัดเวทีสาธารณะเพื่อชี้แจงร่างสัญญาประชาคม

กอ.รมน.จัดเวทีสาธารณะเพื่อชี้แจงร่างสัญญาประชาคมในภูมิภาคต่างๆ เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง พร้อมเชิญพี่น้องประชาชนจากกลุ่มต่างๆ ที่ได้เคยให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะฯ

วันนี้ (12 ก.ค. 60) พ.อ.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยถึงกระบวนการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองว่า จากที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ได้เสนอข้อมูล ข้อคิดเห็น ให้คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง (คณะอนุกรรมการฯ ชุดที่ 1) และได้ร่วมในกระบวนการทบทวนสรุปข้อคิดเห็นกับคณะอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง (คณะอนุกรรมการฯ ชุดที่ 2) ไปแล้วนั้น ในขณะนี้คณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการเพื่อความสามัคคีปรองดอง (คณะอนุกรรมการฯ ชุดที่ 3) ได้จัดทำร่างสัญญาประชาคมเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้กำหนดการชี้แจงให้แก่พี่น้องประชาชนทุกๆ กลุ่มได้รับทราบ ก่อนที่คณะอนุกรรมการฯ ชุดที่ 3 จะพิจารณาจัดทำร่างสัญญาประชาคมฉบับสมบูรณ์ต่อไป

เพื่อให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างความสามัคคีปรองดอง จึงได้จัดให้มีเวทีสาธารณะขึ้นในภูมิภาคต่างๆ และคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการเพื่อความสามัคคีปรองดอง (คณะอนุกรรมการฯ ชุดที่ 3) จะทำการชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในรายละเอียดของร่างสัญญาประชาคม ดังนี้

พื้นที่ภาคกลาง ในวันจันทร์ ที่ 17 ก.ค. 60 เวลา 13.00–16.00 น. ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 (บก.ทภ.1) กทม.

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันอังคาร ที่ 18 ก.ค. 60 เวลา 13.00-16.00 น. ณ สโมสรร่วมเริงไชย กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 (บก.ทภ.2) ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

พื้นที่ภาคเหนือ ในวันพุธ ที่ 19 ก.ค. 60 เวลา 13.00–16.00 น. ณ อาคารกีฬาเอนกประสงค์ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองบัญชาการช่วยรบ ที่ 3 (บชร.3) จังหวัดพิษณุโลก

พื้นที่ภาคใต้ ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 ก.ค. 60 เวลา 13.00–16.00 น. ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 (บก.ทภ.4) จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในการดำเนินการ กอ.รมน. ได้บูรณาการร่วมกันกับทุกๆ จังหวัด โดย กอ.รมน.จังหวัด จะเรียนเชิญพี่น้องประชาชนจากกลุ่มต่างๆ ที่ได้เคยให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นจากทุกจังหวัด รวมเป็นพื้นที่ภูมิภาคละประมาณ 300–500 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง

กอ.รมน. จึงขอเรียนเชิญผู้แทนของกลุ่มต่างๆ ที่เคยมาร่วมแสดงความคิดเห็นได้มาร่วมประชุม เพื่อรับฟังร่างสัญญาประชาคมอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาร่างสัญญาประชาคมให้มีความสมบูรณ์ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการสร้างความสามัคคีปรองดองต่อไป.

กอ.รมน.จัดเวทีสาธารณะเพื่อชี้แจงร่างสัญญาประชาคมในภูมิภาคต่างๆ เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง พร้อมเชิญพี่น้องประชาชนจากกลุ่มต่างๆ ที่ได้เคยให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 12 ก.ค. 2560 09:42 ไทยรัฐ