วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.ติงค่อยๆทำหวั่นเจ๊งกลางคัน

หั่นงบปลูกพืชอื่นทดแทนข้าว เหลือจิ๊บจ๊อย 1.2 พันล้านบาท

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการปรับพื้นที่ปลูกพืชให้เหมาะสม ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/2561 (ด้านการผลิต) เพื่อปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสมมาปลูกพืชที่เหมาะสมหรือทำปศุสัตว์ 3 โครงการ วงเงิน 1,296.53 ล้านบาท พื้นที่เป้าหมาย 700,000 ไร่ ได้แก่ โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนนาข้าว พื้นที่เป้าหมายเป็นพื้นที่ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศ 100,000 ไร่ ดำเนินการ 3 ปี รับสมัครเดือน มิ.ย.-ธ.ค.2560 โดยจะส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนที่นามาปลูกพืชอาหารสัตว์ เช่น ต้นข้าวโพดสด มันสำปะหลัง กระถิน หญ้าแพงโกลา หญ้าเนเปีย พืชตระกูลถั่ว ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ ได้รับการสนับสนุนค่าปัจจัยการผลิตไร่ละ 6,000 บาท แบ่งจ่าย 3 ปี ปีละ 2,000 บาท วงเงินรวม 202.1 ล้านบาท

โครงการที่ 2 คือ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรังปี 2561 พื้นที่ 400,000 ไร่ ชาวนา 80,000 ครัวเรือน ใน 53 จังหวัด เริ่มเดือน ส.ค.2560-มิ.ย.2561 โดยส่งเสริมให้เกษตรกรลดรอบการปลูกข้าวไปปลูกพืชอื่น ยกเว้น หญ้าอาหารสัตว์ อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชปุ๋ยสด ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล ต้นไม้ยืนต้น ฯลฯ ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปลูกพืชทดแทนไร่ละ 2,000 บาท วงเงินรวม 864.53 ล้านบาท และโครงการปลูกพืชปุ๋ยสดฤดูนาปรังปี 2561 พื้นที่ 200,000 ไร่ ใน 22 จังหวัด ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง เริ่มเดือน มิ.ย.2560-มิ.ย.2561 โดยจะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อไถกลบ ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ต้นทุนไร่ละ 5 กิโลกรัม และค่าไถ 2 ครั้ง วงเงินรวม 229.90 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอครั้งนี้ วงเงินรวม 4,902.12 ล้านบาท พื้นที่เป้าหมายรวม 1.23 ล้านไร่ โดยโครงการปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนนาข้าว มีพื้นที่เป้าหมาย 630,000 ไร่ แต่ ครม.ลดเหลือ 100,000 ไร่ และลดงบประมาณจาก 3,807.69 ล้านบาท เหลือ 202.1 ล้านบาท หรือลดลง 3,605.59 ล้านบาท เพราะสำนักงบประมาณเห็นว่า ควรทดลองทำเฟสแรกก่อนแล้วประเมินความสำเร็จ จากนั้นจึงทำเฟสต่อไป.

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการปรับพื้นที่ปลูกพืชให้เหมาะสม ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/2561 (ด้านการผลิต) เพื่อปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพื้นที่... 12 ก.ค. 2560 04:42 ไทยรัฐ