วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มติสมัชชาฯชงรัฐหนุนการเผยแผ่พุทธ

ผลักดันเป็นศาสนาประจำชาติ เสนอตั้งธนาคาร-กองทุนสนับสนุน

จากการประชุมวิชาการสมัชชาเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติครั้งที่ 2 พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ มมร.ได้นำผลการจัดประชุมสมัชชาในระดับภูมิภาค มาหารือเพื่อออกเป็นมติเสนอต่อรัฐบาล ขณะเดียวกัน ในฐานะที่ มมร.มีครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนอยู่ประมาณ 6,700 รูป ก็จะใช้เป็นเครือข่ายในการถ่ายทอดความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องสู่เด็ก เยาวชน สถานศึกษา และผู้ปกครองด้วย

ด้านพระครูปลัดกวีวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส ในฐานะกรรมการบริหาร และเลขานุการโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา มมร. กล่าวว่า ที่ประชุมได้นำมติสมัชชาฯส่งต่อให้กับม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลแล้ว โดยสมัชชาฯมีมติว่า 1.ให้รัฐบาลส่งเสริมให้เกิดและรวบรวมทำเนียบเครือข่ายจิตอาสาด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมถึงจัดทำแนวทางการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสอดคล้องกับพระไตรปิฎก 2.ให้รัฐบาล หน่วยงาน เครือข่าย และพื้นที่ ร่วมกันค้นหา ยกย่องบุคคลต้นแบบด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา, ชุมชนต้นแบบวิถีพุทธ 3.ให้รัฐบาล และองค์กรด้านการสื่อสาร ส่งเสริม สนับสนุน การผลิตสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งในส่วนเครือข่ายชาวพุทธ และสื่อสารมวลชน พร้อมทั้งสนับสนุนงบฯตามความจำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งมีกลไกตรวจสอบ และควรพิจารณาจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ และสถานีวิทยุ เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นการเฉพาะ 4.ให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยสงฆ์ 5.เสนอให้รัฐบาลสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 6.ผลักดันให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ และศาสนาประจำชีวิต รวมทั้งผลักดันให้เกิดธนาคาร กองทุน เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา.

จากการประชุมวิชาการสมัชชาเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติครั้งที่ 2 พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ มมร.ได้นำผลการจัดประชุมสมัชชาในระดับภูมิภาค... 11 ก.ค. 2560 04:14 ไทยรัฐ