วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชงรัฐบาล หนุนเผยแผ่พุทธศาสนา ตั้งธนาคาร-กองทุน สนับสนุน

มติสมัชชาฯ ชงรัฐบาล หนุนเผยแผ่พุทธศาสนาที่ถูกต้องสู่เด็ก เยาวชน สถานศึกษา และผู้ปกครอง ดันเป็นศาสนาประจำชาติ ตั้งธนาคาร-กองทุน สนับสนุน...

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) กล่าวว่า ในการประชุมวิชาการสมัชชาเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติครั้งที่ 2 ทาง มมร.ได้นำผลการจัดประชุมสมัชชาในระดับภูมิภาคมาหารือ เพื่อออกเป็นมติเสนอต่อรัฐบาล ขณะเดียวกันในฐานะที่ มมร.มีครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนอยู่ประมาณ 6,700 รูป จะใช้เป็นเครือข่ายในการถ่ายทอดความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องสู่เด็ก เยาวชน สถานศึกษา และผู้ปกครอง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์พระพุทธศาสนาปัจจุบันด้วย  

ด้านพระครูปลัดกวีวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส ในฐานะกรรมการบริหาร และเลขานุการโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา มมร. กล่าวว่า ที่ประชุมได้นำมติสมัชชาฯ ส่งต่อให้กับ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลแล้ว โดยสมัชชาฯ มีมติว่า 1.ให้รัฐบาลส่งเสริมให้เกิดและรวบรวมทำเนียบเครือข่ายจิตอาสาด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมถึงจัดทำแนวทางการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสอดคล้องกับพระไตรปิฎก 2.ให้รัฐบาล หน่วยงาน เครือข่าย และพื้นที่ ร่วมกันค้นหา ยกย่อง บุคคลต้นแบบด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา, ชุมชนต้นแบบวิถีพุทธ

3.ให้รัฐบาลและองค์กรด้านสื่อสาร ส่งเสริม สนับสนุน การผลิตสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งในส่วนเครือข่ายชาวพุทธ และสื่อสารมวลชน พร้อมทั้งสนับสนุนงบฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งมีกลไก ตรวจสอบ และควรพิจารณาจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ และสถานีวิทยุ เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นการเฉพาะ 4.ให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยสงฆ์ 5.เสนอให้รัฐบาล สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 6.ผลักดันให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ และศาสนาประจำชีวิต รวมทั้งผลักดันให้เกิดธนาคาร กองทุน เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา.

มติสมัชชาฯ ชงรัฐบาล หนุนเผยแผ่พุทธศาสนาที่ถูกต้องสู่เด็ก เยาวชน สถานศึกษา และผู้ปกครอง ดันเป็นศาสนาประจำชาติ ตั้งธนาคาร-กองทุน สนับสนุน... 10 ก.ค. 2560 18:50 10 ก.ค. 2560 19:40 ไทยรัฐ