วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อลังการพิธีเปิด 'เคมีโอลิมปิก' แซ่ซ้องพระปรีชาสามารถราชวงศ์ไทย ​

อลังการพิธีเปิดแข่งขัน “เคมีโอลิมปิก” ไทยเป็นเจ้าภาพ จัดที่ ม.มหิดล ศาลายา นานาชาติร่วมกว่า 600 คน แซ่ซ้องพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของราชวงศ์ไทย...

รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานร่วมของคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน “เคมีโอลิมปิก” ครั้งที่ 49 กล่าวว่า ประเทศไทยได้รับเกียรติจากนานาชาติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 6-15 ก.ค. 2560 ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยได้เตรียมความพร้อมอย่างสมบูรณ์ ทั้งในส่วนที่พัก สถานที่สอบแข่งขัน และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อต้อนรับผู้แข่งขันและผู้เกี่ยวข้องจาก 76 ประเทศ และผู้สังเกตการณ์อีก 3 ประเทศ รวมกว่า 600 คน และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการแข่งขัน ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 7 ก.ค.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกครั้งนี้ ยังต้องการแสดงให้นานาอารยประเทศได้ประจักษ์ว่า พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ไทยทุกรัชสมัย ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณ ในการอุปถัมภ์และส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดให้มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในระหว่างพิธีเปิด 3 เรื่อง ดังนี้ 1.นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเรื่อง “Chemistry in the Royal Innovation of King Rama IX” เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงใช้ความลุ่มลึกในการใช้ศาสตร์ด้านเคมีมาประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆ โดยเฉพาะ 3 โครงการสำคัญ คือ โครงการฝนหลวง, โครงการแกล้งดิน และโครงการไบโอดีเซล

2.นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาฯ ซึ่งได้ให้การสนับสนุนโครงการโอลิมปิกวิชาการของประเทศไทย และพัฒนาศักยภาพทางปัญญาของเยาวชนไทยให้มีความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง

3.นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 60 ปี ในวันที่ 4 ก.ค. 2560 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดงานวิชาการระดับโลกครั้งนี้ เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นต้นแบบ ที่เป็นดั่งแรงบันดาลใจของวงการวิทยาศาสตร์ไทย และทรงมีชื่อเสียงระดับโลก ในฐานะศาสตราจารย์ด้านเคมี ที่มีผลงานวิจัยด้านเคมีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ สมดั่งที่พสกนิกรได้ขนานพระนามพระองค์ว่าทรงเป็น “เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์” ของชาวไทย

นอกจากนี้อยากขอเชิญคนไทยร่วมส่งกำลังใจให้ 4 เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย ให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 ซึ่งการเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมมาตรฐานด้านวิทยาศาสตร์ และนำความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศชาติเท่านั้น แต่ยังสามารถนำมาซึ่งไมตรีจิตและมิตรภาพที่ก่อเกิดระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมในทุกระดับอย่างยั่งยืน และที่สำคัญเพื่อให้นานาชาติได้รับรู้และแซ่ซ้องสรรเสริญถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของราชวงศ์ไทย.

อลังการพิธีเปิดแข่งขัน “เคมีโอลิมปิก” ไทยเป็นเจ้าภาพ จัดที่ ม.มหิดล ศาลายา นานาชาติร่วมกว่า 600 คน แซ่ซ้องพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของราชวงศ์ไทย... 10 ก.ค. 2560 15:32 ไทยรัฐ