วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทุนการศึกษาชายแดนใต้ รัฐทุ่มปีละกว่า300ล้าน

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21

พัฒนาการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง...ศักยภาพคนทุกช่วงวัย การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พัฒนาสมรรถนะในการแข่งขัน สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา

เงื่อนปมปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องซับซ้อนละเอียดอ่อน ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เคยกล่าวไว้เมื่อนานมาแล้วว่า...ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ไม่น่าจะมีความรุนแรงมากถึงขนาดนี้ หากผู้ที่แก้ปัญหามองเห็นและยอมรับความเหมือนในความแตกต่าง และมองเห็นความแตกต่างในความเหมือน ตราบใดที่คิดว่าจะครอบงำความเหมือนให้เป็นไปในแนวเดียวกันทั้งหมดจะเกิดปัญหาขึ้นทันที

อย่างไรก็ตามเชื่อว่า...การบริหารการศึกษาที่มีความเหมือนและความแตกต่างด้วยสัดส่วนเหมาะสมตามบริบทของสังคมทั้งลักษณะพื้นที่ ชุมชน เวลา จะแก้ปัญหาความไม่สงบเหล่านี้ได้

“การศึกษา” จะช่วยให้เห็นความเหมือนและความแตกต่าง สามารถเลือกที่จะนำมาใช้ประโยชน์เองได้...การศึกษาทำให้เกิดความรู้ เพาะบ่มให้เกิดนิสัยโดยมีรูปแบบ...เนื้อหาสาระแฝงอยู่

นับจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อชีวิต...ทรัพย์สิน และยังส่งผลให้กับทายาทที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญในการบรรเทาความเดือดร้อนด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง

งบประมาณกว่า 300 ล้านบาทต่อปีอย่างต่อเนื่อง ถูกจัดสรรเป็นทุนการศึกษา เพื่อเปิดโอกาส สานต่อความฝันให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้...เป็นทุนการศึกษาพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

ส่งเสริมให้นักเรียนที่ยากจนขาดโอกาส มีความประพฤติดี เรียนดี มีความสามารถพิเศษ หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโอกาสได้เรียนในระดับที่สูงขึ้นในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาจนจบหลักสูตรการศึกษาแต่ละระดับ

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บอกว่า การประสบความสำเร็จทางการศึกษาจะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง ทั้งความรู้ ความสามารถ โอกาส ผู้สนับสนุน และบุญกุศล ขอให้คำนึงว่า “การศึกษา” เป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดของชีวิตมนุษย์

“เมื่อผู้รับทุนมีความรู้ความสามารถและได้รับโอกาสทุนการศึกษาแล้ว ยิ่งต้องใช้โอกาสให้เกิดคุณค่ามากที่สุด ต้องควบคุมตนเองให้ตั้งใจเรียน ขยันหมั่นฝึกฝนตนเองให้เป็นคนเก่งและเป็นคนดี เพราะการศึกษาจะช่วยทำให้เราประสบความสำเร็จและความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก”

เมื่อครั้งเดินทางไปเป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษา โครงการกิจกรรมค่ายนักเรียนทุนอาชีวศึกษา “เด็กทุน จชต. หัวใจซื่อสัตย์สุจริต” ระดับ ปวช., ปวส. รวม 400 ทุน ในพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท จังหวัดสงขลา และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 521 ทุน เป็นทุน...ทุนภูมิทายาท 65 ทุน...ระดับอาชีวศึกษา 15 ทุน...ทุนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 50 ทุน และทุนรายปีต่อเนื่องทายาทผู้ได้รับผลกระทบ 300 ทุน เมื่อไม่นานมานี้

“รัฐบาลตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า...เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน...พี่น้องประชาชน ทั้งการดำเนินชีวิตประจำวัน...การศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนความด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ...สังคม จึงเร่งรัดให้มีการดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดความสงบสุขอย่างยั่งยืนโดยเร็ววัน”

โดยให้ความสำคัญอันดับแรกกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งสายสามัญ วิชาชีพ และศาสนา ทั้งนี้ เพราะการศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง ในการสร้างสรรค์ให้มีอาชีพที่ยั่งยืน มีความเจริญก้าวหน้า และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆในสังคมได้

“การศึกษา” เป็นกุญแจที่ทำให้คนประสบความสำเร็จ ดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุข สามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

โดยในปีการศึกษา 2560 นี้...แต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อใช้ในการศึกษาต่อ เช่น ทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง 6,500 ทุน ของ สป., ทุนภูมิทายาท 4,000 ทุน ของ สพฐ., ทุน ปวช. 916 ทุน และ ปวส. 200 ทุน และทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา จชต. อีก 500 ทุน เป็นต้น

พล.อ.สุรเชษฐ์ ย้ำว่า ทุนการศึกษาจัดเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมสนับสนุนที่สำคัญ เพราะจะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากความยากจน มีโอกาสได้ศึกษาต่อพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม...อย่างเป็นระบบเต็มศักยภาพ และเป็นการให้องค์ความรู้ สร้างเครือข่าย รวมทั้งปลูกฝังสิ่งดีงามให้กับเด็กๆที่จะเป็นความหวัง ความฝันสู่ปลายทางแห่งความสำเร็จ ความเจริญก้าวหน้าในอนาคต

ท้ายที่สุดแล้ว “การศึกษา” ที่เข้มแข็งจะช่วยให้ประเทศชาติเข้มแข็งและมั่นคงต่อไป

ยกตัวอย่าง การได้รับทุนอาชีวศึกษา นับได้ว่าเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่ได้กำหนดให้พื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้...ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เป็นเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จะมีการพัฒนาพื้นที่และเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม

“นักศึกษาที่เรียนสายอาชีวศึกษาจะมีความสำคัญ...สอดคล้องเชื่อมโยงกับการวางแผนผลิตกำลังคน รองรับตลาดงานในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวด้วย”

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวย้ำเสมอว่า “อาชีวศึกษา คือผู้ทรงคุณค่าของสังคม” จึงขอให้นักศึกษาที่รับทุนให้ความสำคัญต่อตนเอง ขยันและหมั่นฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ทรงคุณค่าที่จะร่วมพัฒนาสังคมประเทศชาติ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในอนาคตต่อไป

กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี

โดยมีแนวทางพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง, ยุทธศาสตร์ของชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน, ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนของชาติ, ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชน

ความสำคัญของการอยู่ร่วมกันแบบ “พหุวัฒนธรรม” ของพี่น้องชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานของในหลวงรัชกาลที่ 9 “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ซึ่งทุกๆ ศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวทิ้งท้ายว่า

“ในการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ ขอฝากให้เด็กๆและเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาได้ใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยยึดถือการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ไว้”.

10 ก.ค. 2560 09:56 ไทยรัฐ