วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รบพิเศษ

โดย

swc.rta.mi.th เป็นเว็บไซต์ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (นสศ.) กองทัพบก หรือเรียกกันติดปากว่า ทหารหมวกแดง หน่วยทหารกำลังรบระดับเทียบเท่ากองทัพภาค มีภารกิจหลักเกี่ยวกับสงครามพิเศษตั้งแต่วางแผน อำนวยการและกำกับการ ทั้งด้านการฝึก การศึกษา และการปฏิบัติงาน โดยมีคุณลักษณะทางด้านขีดความสามารถพิเศษมากกว่าทหารปกติ

ประวัติวันรบพิเศษ นำเสนอประวัติการถือกำเนิดของทหารหน่วยรบพิเศษ และที่มาของวันรบพิเศษ หน่วยขึ้นตรง รวบรวมหน่วยย่อยต่างๆ ทหารรบพิเศษที่ขึ้นตรงต่อหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ นอกจากนั้น คุณลักษณะนักรบพิเศษ ยังรวบรวมคุณลักษณะทางขีดความสามารถของนักรบพิเศษ 5 ประการ คือ เป็นนักรบที่ดี เป็นนักปฏิบัติการข่าวที่ดี เป็นฝ่ายอำนวยการที่ดี เป็นครูที่ดีและเป็นนักจัดตั้งที่ดี...