บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทรัพย์สินปัญญา

โดย


ipthailand.go.th เป็นเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีหน้าที่คุ้มครองและปกป้องสิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมความรู้ การสร้างสรรค์ และการใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ พัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศ กำหนดมาตรการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยการส่งเสริมความรู้ สนับสนุนการสร้างสรรค์ การสร้างเครือข่าย และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติกรม ยุทธศาสตร์ ค่านิยม ผู้บริหาร งบประมาณ รายได้ ทรัพย์สินทางปัญญาต่างประเทศ รวบรวม กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของต่างประเทศ กฎหมายการค้าสหรัฐฯ ทรัพย์สินทางปัญญาในเวทีต่างประเทศ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก องค์การค้าโลก ทรัพย์สิน ทางปัญญาไทย ยังรวบรวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย สถิติทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า ฯลฯ