บริการข่าวไทยรัฐ

แรงงานไทย

โดย


doe.go.th เว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน มีหน้าที่ส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองคนหางาน โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาวะตลาด แรงงาน และ แนวโน้มตลาดแรงงาน เป็นศูนย์กลางข้อมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารด้านการส่งเสริมการมีงานทำเพื่อให้ประชากรมีงานทำที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความถนัด ไม่ถูกหลอกลวง ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม

กระทรวงแรงงาน นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติ กรมการจัดหางาน วิสัยทัศน์/ภารกิจ/พันธกิจ ยุทธศาสตร์กรม โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ทำเนียบผู้บริหาร สถานที่ตั้ง/ติดต่อกรม บริการ รวบรวมบริการจัดหางานในประเทศ แรงงานไทยไป ทำงานต่างประเทศ การทำงานของคนต่างด้าวการ คุ้มครองคนหางานการประกันตนกรณีว่างงาน กฎ-หมาย/ระเบียบ/ประกาศ สาระน่ารู้ ยังรวบรวมข้อมูล อาชีพ กองส่งเสริมการมีงานทำ ค่าจ้างขั้นต่ำ สิทธิหน้าที่ลูกจ้าง สวัสดิการแรงงาน ข้อมูลประกันสังคม...