บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตำรวจท่องเที่ยว

thailandtouristpolice.com เป็นเว็บไซต์ของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทั่วราชอาณาจักร ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาทั่วราชอาณาจักร ทั้งในกรณีที่ผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาเป็นคนต่างด้าว ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว หรือเพื่อการอื่นตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือในกรณีที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข่าวสาร รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในแวดวงกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ฯลฯ...