บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก

โดย สหบาท

บ่อยครั้งที่ครอบครัวตำรวจกังวลเรื่องการเลี้ยงดูบุตรหลานก่อนวัยเรียน

เนื่องจากเป็นวัยสำคัญต่อการวางรากฐานของชีวิต เด็กวัยนี้จะสามารถเรียนรู้และจดจำตลอดจนเลียนแบบพฤติกรรมต่างๆ ของผู้ใกล้ชิดได้อย่างรวดเร็ว

ด้วยเหตุนี้เอง รพ.ตำรวจจึงจัดตั้งศูนย์พัฒนาและเลี้ยงเด็กขึ้น เมื่อปี 2547 เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และลดความกังวลของบิดามารดาที่เป็นข้าราชการตำรวจ และประชาชนทั่วไปต่อการเลี้ยงดูบุตร โดยมอบหมายให้วิทยาลัยพยาบาลตำรวจรับผิดชอบ

ต่อมา พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. มีนโยบายทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดีด้านสวัสดิการ โดยให้มีการ จัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน ที่อยู่ใกล้สำนักงาน ที่ทำการ หรือใกล้ที่พักอาศัยเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ

พล.ต.ท.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายแพทย์ใหญ่ รพ.ตำรวจ จึงดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เดิมขนาด 314 ตารางเมตรของศูนย์พัฒนาและเลี้ยงเด็กใหม่ให้มีความเหมาะสม สวยงามยิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณจากกองทุนสวัสดิการ

ส่วนงบประมาณดำเนินงานจะมาจากเงินงบประมาณเงินรายได้ และเงินสวัสดิการโรงพยาบาลตำรวจ และเงินบริจาคจากผู้ปกครองเด็กส่วนหนึ่ง

ได้บุคลากรดำเนินงานจากวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ กลุ่มงานพยาบาล และกองบังคับการอำนวยการโรงพยาบาลมาเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อน

เริ่มต้นเปิดดำเนินการแล้วเมื่อต้นเดือน เม.ย.56 ที่ผ่านมา มีเด็กอยู่ในความดูแลจำนวน 22 คน ซึ่งเป็นบุตรข้าราชการตำรวจ

พวกเขาหวังว่า การจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อรับเลี้ยงบุตรและธิดาของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มีที่ตั้งทำการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเป็นการอำนวยความสะดวก ลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนค่าครองชีพประจำวัน

ให้ตำรวจและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังจนไม่เป็นอันทำงานตำรวจ.

สหบาท