ข่าว

วิดีโอ

สู่ประตูอาเซียน

โดย สหบาท

ตื่นตัวกันมากขึ้น กับการที่ประเทศจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จึงร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนา “ปัญหาอาชญากรรมกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ณ ห้องออดิทอเรียม มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อต้นเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา เชิญผู้ร่วมเข้าสัมมนา 270 ท่านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มี ศ.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีมหาวิทยาลัยบริหารรัฐและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเวทีเสวนา ได้ นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม มาพูดถึงมุมมองของกระทรวงยุติธรรมกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ร.อ.ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ว่าถึงมุมของกระทรวงคลองหลอดศ. (พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มองส่วนของศาล และ นายวันชัย รุจนวงศ์ อธิบดีอัยการฝ่ายต่างประเทศ เผยมุมของอัยการ

เนื่องจากคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงแต่ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพียงด้านเดียว

แต่อีกเสาหลักหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันคือ ความเป็นประชาคมการเมือง และความมั่นคงแห่งอาเซียน ประเด็นนี้จึงจำเป็นต้องตระหนักถึงปัญหาอาชญากรรมภายในประเทศ และระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก หรือ อาชญากรข้ามชาติ

พ.ต.ท.กฤษณพงศ์ พูตระกูล อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับบทผู้รับผิดชอบโครงการ คาดถึงผลที่จะได้รับคือ ทราบรูปแบบการกระทำความผิดที่จะเกิดขึ้นหลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ก่อให้เกิดกลไกทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและเอกชนในการกำหนดนโยบายแบบบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการกำหนดยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย และประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน

ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน นักวิจัย องค์กรอิสระ หน่วยงานระหว่างประเทศต้องร่วมมือกันเตรียมพร้อมรองรับปัญหา

เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการรวบรวมแนวคิดเชิงรุกในการแสวงหาแนวทางป้องกันแก้ไข

ไม่ใช่เย็นชารอเวลาวัวหายล้อมคอก!!!

 

สหบาท

14 มี.ค. 2556 10:26 14 มี.ค. 2556 10:26 ไทยรัฐ