บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เรื่องวุ่นๆผู้ว่าการ กฟผ.คนใหม่

คุณไกรฤทธิ์  นิลคูหา  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ  ประธานสรรหาผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตคนใหม่  มีหนังสือชี้แจงมาเรื่องบทความ  "กฟผ.ในอุ้งมือนักการเมือง"  ที่คุณ  "ลมสลาตัน"  เขียนแทนผมช่วงที่ไม่อยู่ เพื่อขออธิบายประเด็นต่างๆก็โอเคครับ ผมเปิดกว้างอยู่แล้ว แต่เนื้อหาบางส่วนผมขอปรับให้กระชับเพื่อไม่ให้ยาวเกินไป เชิญอ่านได้ครับ

"1. ประเด็นที่ว่า มีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการสรรหาผู้ว่าการ กฟผ. ขอเรียนชี้แจงว่า การสรรหาผู้ว่าการ กฟผ. มีข้อกฎหมายเกี่ยวข้องและผูกพัน 2 ฉบับ...ทั้งสองฉบับได้กำหนดระเบียบและข้อกำหนด เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการสรรหา  และกำหนดคุณสมบัติผู้มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ.ไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะขั้นตอนการสรรหา จะมีหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติที่มีมาตรฐานเดียวกันหมด

คณะกรรมการได้กำหนดขั้นตอนวิธีการคัดเลือกไว้ตั้งแต่เริ่มแรก รวมทั้งประกาศให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ นอกจากนั้น ผู้สมัครจะต้องผ่านการสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์กับคณะกรรมการที่เป็นข้าราช-การชั้นผู้ใหญ่จากหลายหน่วยงาน   เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็น กลางที่สุด

การพิจารณาคะแนน คณะกรรมการแต่ละท่านจะพิจารณาอย่างอิสระ เก็บคะแนนไว้เอง จะไม่มีการรวมคะแนนจนกว่าจะประชุมคณะกรรมการครั้งสุดท้าย เพื่อสรุปเสนอต่อคณะกรรมการ กฟผ. จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีนักการเมืองเข้ามาจัดการ หรือมีอิทธิพลต่อกระบวนการสรรหาได้

2. ประเด็นที่จะ มีบริษัทเอกชนเข้ามาเอื้อประโยชน์ให้มีการกำหนดผู้ที่จะมาเป็นผู้ว่าการ กฟผ. ผมในฐานะประธานกรรมการสรรหาและคณะประกอบด้วย นายอารีพงษ์ ภู่ชอุ่ม อธิบดีกรมสรรพสามิต นางเพ็ญจา อ่อนชิต รองเลขาธิการสภาพัฒน์ นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเกษมสันต์ จิณณวาโส อธิบดีกรมอุทยานฯ ขอยืนยันว่าไม่มีภาคเอกชนรายใดเข้ามาวิ่งเต้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่ผ่านมาคณะกรรมการทุกท่านไม่เคยได้รับการติดต่อจากภาคเอกชนหรือบุคคลรายใด ที่เข้ามาต่อรองเอื้อผลประโยชน์หรือใช้วิธีการใดๆที่จะมีผลต่อการสรรหาผู้ว่าการ กฟผ.

3. ประเด็นเรื่อง การจัดพาเจ้าหน้าที่ระดับสูงในสหภาพแรงงาน กฟผ. ไปดูงานต่างประเทศ ขอเรียนชี้แจงว่า กำหนดการดูงานต่างประเทศที่อ้างถึงนั้น เป็นของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟผ. ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนจากฝ่ายบริหาร และตัวแทนจากสหภาพ กฟผ. ซึ่งเป็นกรรมการที่มีอยู่เดิม เพื่อใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนสร้างความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการองค์กรระหว่างกัน กำหนดการไปดูงานต่างประเทศดังกล่าว ตามที่ได้รับแจ้งจาก กฟผ. เป็นกำหนดการที่ได้กำหนดร่วมกันตั้งแต่เดิม ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงต่อขั้นตอนการสรรหาผู้ว่าการ กฟผ.แต่อย่างใด

4. ประเด็นเรื่อง การเลื่อนวันพิจารณาสรรหาผู้ว่าการ กฟผ.จากกำหนดเดิม ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการแต่ละท่านได้มีการพิจารณาคุณสมบัติและลงคะแนนคัดเลือกไว้แล้ว ซึ่งอยู่ในชั้นความลับ และจะมีการสรุปรวมผลคะแนนของคณะกรรมการทุกท่าน เสนอให้คณะกรรมการ กฟผ.พิจารณาในคราวเดียวกันกับการประชุมบอร์ด กฟผ.นัดพิเศษ

แต่เมื่อเริ่มนัดหมายพบว่า คณะกรรมการ กฟผ.แต่ละท่านติด ราชการสำคัญ ไม่อาจมาร่วมประชุมจนครบองค์ประชุมได้ และได้เลื่อนการประชุมออกไป และนำเสนอเป็นวาระปกติในการประชุมวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้แทน จึงจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาออกไปให้ตรงกับการประชุมบอร์ด กฟผ.ในวันที่ 20 พฤศจิกายนด้วย

อนึ่ง แม้จะเลื่อนการประชุมออกไป คณะกรรมการคาดว่าจะนำเสนอได้ ก่อนที่ผู้ว่าการ กฟผ.คนปัจจุบัน (นายสมบัติ ศานติจารี) จะเกษียณอายุราชการ"

ก็ต้องคอยดูผลที่ออกมา  จะเป็นอย่างที่  "ลมสลาตัน"  เขียนหรือไม่  เพราะระบบการสรรหาในปัจจุบันไม่ค่อยโปร่งใสอยู่แล้ว  ผู้สมัคร  (ตัวจริง)  แต่ละราย  มักจะรอ  "ไฟเขียว"  จาก  "นักการเมือง"  ที่กำกับดูแลเสียก่อน  จึงค่อยสมัครในช่วงท้ายๆ  ปล่อยให้  "ไม้ประดับ"  สมัครกันล่วงหน้าไปก่อน.

"ลม เปลี่ยนทิศ"