บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อาสารักษาดินแดน

โดย หมัดเหล็ก

แนวนโยบายในการแก้ไขปัญหา ความไม่สงบในภาคใต้ ที่เน้นเรื่องของการเจรจา เข้าถึงมวลชนมากกว่าการใช้กำลังเข้าแก้ปัญหา เหมือนเกมแมวไล่จับหนู  อาจจะเป็นเพราะการก่อความไม่สงบในภาคใต้มีหลายกลุ่มหลายฝ่ายไม่สามารถที่จะควบคุมหรือฟังคำสั่งได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ฝ่ายหนึ่งเห็นด้วยกับการเจรจาแต่บางฝ่ายก็ยังสนับสนุนในการใช้ความรุนแรง การแก้ปัญหาจึงเกาไม่ถูกที่คัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา

ในระยะหลังจากการข่าวฝ่ายความมั่นคง กลุ่มคนร้ายมีการรวมตัวกันทำงานมากขึ้น มีการก่อความรุนแรงที่หนักขึ้นและมีกำลังพลในการต่อสู้โจมตีหน่วยเจ้าหน้าที่มากขึ้น ทั้งฝ่ายกอ.รมน. ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงกระทรวงมหาดไทยจึงต้องมีการหารือที่จะปรับกลยุทธ์กันใหม่

กระทรวงมหาดไทยโดย ยงยุทธ วิชัยดิษฐ รมว.มหาดไทยในฐานะประธานและ ผบ.อส.หรือกองอาสารักษาดินแดน นำแนวคิดของหลายประเทศทั่วโลกที่ว่ารัฐหรือประเทศใดประเทศหนึ่งต้องมีกองกำลังที่เป็นทางการและเป็นกองกำลังของประชาชน ที่เรียกว่า กองอาสารักษาดินแดน มีวัตถุประสงค์คอยช่วยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ช่วยเรื่องการปราบปรามยาเสพติด ช่วยเหลือประชาชนในยามเดือดร้อน โดยจะดูได้จากเรื่องของอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 ที่ผ่านมา อส.ได้มีส่วนช่วยเหลือประชาชนไม่แพ้หน่วยงานของทางราชการ

อส.เป็นกองกำลังจากประชาชนที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้นำความคิดนี้มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ที่มีทั้งการใช้กำลังและยุทธวิธีมวลชนไปพร้อมๆกัน ทำหน้าที่รักษาความสงบประจำหมู่บ้านตำบล อำเภอ จนกลายเป็นความผูกพันกับชาวบ้าน ผูกพันกับท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยในยุคนี้จึงให้ความสำคัญกับกองอาสารักษาดินแดน โดยเพิ่มค่าตอบแทน ดูแลรักษาพยาบาลและความเป็นอยู่อย่างดี

ความภาคภูมิใจในเกียรติยศของ  อส.ก็คือ การปกป้องประ-เทศชาติ ปกป้องแผ่นดิน ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว  ที่ว่า อส.เป็นกลุ่มคนที่ได้ทำหน้าที่เสียสละเพื่อส่วนรวม เพื่ออำเภอหรือตำบลตัวเอง เพราะฉะนั้นความรู้สึกหรือจากเกียรติยศที่สังคมมอบให้  ก็จะเป็นความภาคภูมิใจของ อส.ทุกคน ขอให้พี่น้องชาว อส.ทุกคนได้รู้สึกถึงเกียรติยศที่ทางสังคมได้มอบให้ และขอให้ภูมิใจในการเป็นกองกำลังสำคัญของกระทรวงมหาดไทยของรัฐบาลต่อไป

ทุกวันนี้  เมื่อเทียบคุณค่าของการเสียสละกับค่าตอบแทนที่ได้รับของ อส.ที่ทำหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง กองกำลังภาคประชาชน ที่เสียสละลุกขึ้นต่อสู้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดิน เป็นที่น่ายกย่อง เป็นการทำงานปิดทองหลังพระ ไม่มีบำเหน็จรางวัลเป็นการตอบแทน

เป็นผู้เสียสละของแผ่นดินอย่างแท้จริง.


หมัดเหล็ก