บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บริหารแบบประสานงา

โดย

วิวาทะต่อหน้านายกรัฐมนตรี ระหว่างผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กับอธิบดีกรมชลประทาน เกี่ยวกับการแก้ปัญหาน้ำท่วม ที่กลายเป็นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ “ซัดกันเละ” และ “ประสานงาแก้น้ำท่วม” คือภาพสะท้อนระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ของรัฐบาลพรรคเพื่อไทย ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงาน

ในระบบราชการหรือแม้แต่ระบบการเมือง การบริหารงานมักจะขาดการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ ซึ่งมีอยู่มากมายหลายกระทรวง และหลายทบวง กรม กทม.ซึ่งเป็นองค์กรการปกครองที่ใหญ่ที่สุด และได้รับการกระจายอำนาจจากรัฐบาลมากที่สุด แต่ไม่มีอำนาจควบคุมหน่วยงานที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือประปา ซึ่งขึ้นตรงต่อรัฐบาล
ระบบราชการของประเทศไทยมีหน่วยงานมากมาย ที่รับผิดชอบในเรื่องเดียวกัน เช่น เรื่องน้ำ สหประชาชาติวิจารณ์ว่าประเทศไทยมีหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องน้ำนับสิบๆหน่วยงาน หน่วยงานหลักๆได้แก่กรมชลประทาน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้รัฐมนตรีจากพรรคชาติไทยพัฒนา และกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรฯ รัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย

เนื่องจากมีหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องเดียวกันหลายหน่วยงาน แต่ขาดการประสานงาน แต่กลายเป็น “การประสานงา” มากกว่า การบริหารราชการแผ่นดินจึงขาดเอกภาพ ไร้ทิศทางและสะเปะสะปะ หลายหน่วยงานทำงานซ้ำซ้อนกัน แต่ละหน่วยงานต่างแย่งกันเสนอโครงการ และแย่งกันของบประมาณ ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินจากภาษีประชาชน

มีเสียงเรียกร้องให้ปฏิรูประบบราชการมาโดยตลอด และดูเหมือนจะเคยมีการปฏิรูปมาแล้วหลายครั้ง แต่ระบบราชการส่วนใหญ่ยังเหมือนเดิม กล่าวคือยังขาดการประสานงาน ขาดประสิทธิภาพและไร้ทิศทาง การปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่ที่สุด คือการเปลี่ยนระบบตำแหน่งข้าราชการ จากระบบ “ชั้น” จัตวา ตรี โท เอก มาเป็นระบบ “ระดับ” หรือซี ในปัจจุบัน

หลายฝ่ายหวังพึ่งฝ่ายการเมือง ให้เป็นผู้นำในการปฏิรูประบบราชการ เพื่อให้เป็นกลไกการบริหารประเทศที่มีประ-สิทธิภาพ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ แต่ก็ต้องสิ้นหวัง เพราะนักการเมืองไทยต่างก็เป็น “ผลิตผล” ของสังคมไทยเช่นเดียวกับข้าราชการ และติดยึดอยู่กับระบบพรรคพวกเส้นสายเช่นเดียวกับระบบราชการไทย

นักการเมืองเองก็ยังต้องการการปฏิรูปตัวเองอีกมาก  ถึงแม้จะมีการปฏิรูปการเมืองมาแล้วหลายหน แต่เป็นการปฏิรูปด้วยการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ หรือแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่วัฒนธรรมทางการเมืองและพฤติกรรมทางการเมือง ยังคงเหมือนเดิม จึงมีปัญหาว่าใครจะเป็นผู้นำในการปฏิรูประบบราชการ? ใครจะเป็นผู้นำในการปฏิรูปการเมือง? ประชาชนทำได้หรือไม่?