บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นบส.69 (2)

โดย ซี.12

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ของสำนักงาน ก.พ.ในรุ่น 69 มีผู้เข้ารับการอบรมร่วมเป็นกรรมการในชุดต่างๆเพิ่มเติมดังนี้

บันเทิง 1. นายสมชาย แสงกิจพร ผอ.ศูนย์วิจัยทางคลินิก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2. นายมังกร ใสงาม พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี 3. นายวัฒนา พัทรชนม์ ผอ.สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 4. นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ ผอ.สำนักงาน ป.ป.ท. เขตพื้นที่ 2 สำนักงานป.ป.ท.

จัดทำของที่ระลึก 1. นายประยุธ โอสธีรกุล วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 2. นายศักดิ์ชัย พจน์นันท์วาณิชย์ ผอ.สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา 3. นางกรกมล เพชรล้อมทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

วิชาการ 1. นายชัชรินทร์ ปิ่นสุวรรณ ผอ.รพ.เจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี 2. นายสมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 3. นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 4. นาย ชูวิทย์ มิตรชอบ ผอ.สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5. นางโสภา วสิกชาติ นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ สำนักงบประมาณ 6. นายธนู มีแสงเงิน ผอ.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ 7. นางเย็นจิตร เตชะดำรง-สิน เภสัชกรเชี่ยวชาญ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 8. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผอ.สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 9. นายสุนทร นนทเกษ ผอ.สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  10.  นายสายัณห์  ผาน้อย  ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4

เทคโนโลยีและสารสนเทศ 1. นายเจษฎา อริยฉัตรกุล ผอ.สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร 2. นายกำพล เหลืองเพชรงาม ผอ.สำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา 3. นางมณีรัตน์ นิลพันธ์ ผอ.ศูนย์การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการดำเนินงานอีก 20 ราย คือ 1. นางรัชนี มัจฉากล่ำ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สำนักงาน ก.พ. 2. นายภราดร พงษ์สุวรรณ นายด่านศุลกากรหนองคาย 3. น.ส.จรรยา จันทร์ศิริ สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 4. นางวิมลฉวี คงเอียด สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2 5. นางศริกานต์ พลมณี ผอ.กองสนเทศเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 6. นางทองพูน อัยยะวรากูล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 7. นายสัมพันธ์ พงศ์ไทย ผอ.สำนักมาตรฐานการบิน กรมการบินพลเรือน 8. นายธัญญา เนติธรรมกุล ผอ.สำนักงานส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ 9. นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 10. นายประสาน ธรรมสนอง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี 11. นายณรงค์ กล่อมใจ ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 3 ปราจีนบุรี 12. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผอ. สำนักควบคุมการก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง 13. นายประสาร มหาลี้–ตระกูล ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 14. นางจันทร์ชม จินตยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 15. นางนรีพรรณ สุวรรณกิตติ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร 16. นายสมโมท สหกโร ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสงขลา 17. นางจิตรียา ไชยศรีพรหม ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18. นายมานิตย์ ทองศรีพงษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 19. นายรังสิต เฮียงราช ผอ.สำนักนโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย 20. นายสลิล วิศาลสวัสดิ์ ผอ.สำนักบริหารการลงทุน 4 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ยังเหลือ นบส.รุ่น 70 ที่จะต้องติดตามต่อไป.

"ซี.12"