บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ข้าราชการดีเด่น (3)

โดย ซี.12

อีก 5 กระทรวงที่ข้าราชการดีเด่นเข้ารับเกียรติบัตรในวันข้าราชการพลเรือน ประกอบด้วยกระทรวงทรัพยากรฯ พาณิชย์ มหาดไทย ยุติธรรม และแรงงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี นางอรสา นิลประกอบกุล นายอาคม ศรีเชียง กรมควบคุมมลพิษ มี นางสาวผานิต รัตสุข นางสาวอรวรรณ บุญทอง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มี จ่าเอกสถาพร บุตรดา นางปิยนุช อุทธยานมณี กรมทรัพยากรธรณี มี นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีดาแก้ว นายวีระชัย รักขุมแก้ว กรมทรัพยากรน้ำ มี นางสาวแสงดาว พรมตัน นายจรัญ บุตรยี่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี นายภาสวิชญ์ จุลมูล นายอานนท์ ผงกุลา สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี นางกฤษณา อัศววิมลนันท์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มี นางสาวสุกัญญา บุญเฉลิมกิจ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีนางสาวตรูจิต มหาวิหกานนท์ นายรัฐฉัตร มะลิวัลย์ นายสงกรานต์ พยา กรมป่าไม้ มี นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม นายพิชัย เอกศิริพงษ์ นางสาวบุณญาดา มะคำไก่

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มี นายประโยชน์ เพ็ญสุต นายโชติพิสุทธิ์ ประทุมเมศร์ กรมการค้าต่างประเทศ มี นางสาวจารุมน วนิชสุวรรณ นางแสงเดือน กรมสุริยศักดิ์ กรมการค้าภายใน มี นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ นายสุนทร ช่วงฉ่ำ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มี นางดวงสมร ธุวังควัฒน์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา มี นางสาวณัฐธยาน์ เติมศรีสมุทร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มี นางสาวศิริพรรณ พรหมชัยวัฒนา นางสาวสุรีย์ ศรีภักดี กรมส่งเสริมการส่งออก มีนางสาวปิตินันทน์ สมานวรวงศ์ นางภาวินี รวยรื่น

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มี นางอาภาภรณ์ วุฒิคุณาภรณ์ นายสำราญ ศรีลักษณ์ กรมการปกครอง มี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ นางสาววาสนา เทพณรงค์ นางขวัญใจ วรเดช กรมการพัฒนาชุมชน มี นางชฎาพร ร่มธรรมกุล นางอาภร โพธิ์เจริญ กรมที่ดิน มี นายไกรฤกษ์ ถาวรมาศ นางสาวทัศณี ทัศธนะสิริกุล นายสมเกียรติ อรุณพูลศิล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มี นายอุดมพร กาญจน์ นางสาวจรูญทรัพย์ พึ่งล้อม กรมโยธาธิการและผังเมือง มี นางภาวดี ภูมรินทร์ นางบุญญา โสภณศรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มี นางรุ่งรัชนี รุ่งมณี นายภานุพงษ์ ประสมแก้ว

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มี นายบุญธรรม บุญชูวงศ์ นางสาววิภาวี ลิมปรังษี กรมคุมประพฤติ มี นางจำเรียง สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา นายสายัณ วุทธิโช กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มี นางสาวพักตร์สินี พุฒเสวก กรมบังคับคดี มี นางสาวศุภมาส อยู่วัฒนา นายไกรสร สิงหราชวราพันธ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มี นางรัชดาวรรณ ศิริไพบูลย์ นายสุวรรณ์ ทองซ้วน กรมราชทัณฑ์ มี นายวิวัติ แรงเขตการ นางประภาพร เซี่ยงเห็น นายวิญญู โมสุทธิ กรมสอบสวนคดีพิเศษ มี ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี นายอังศุเกติ์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ สำนักงานกิจการยุติธรรม มี นางวรนุช ผ่องนพคุณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มี นางธิติยา วุฒิภดาดร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มี นายวินัย มณฑาพงษ์ นางสาวณัฐพร เกิดวุฒิชัย

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มี นายสมชาย เจริญพร นางสาววราภรณ์ สิงหกาญจน์ กรมการจัดหางาน มี นางสาวสวลี พันธ์ศรี นายธนโชติ สมรรถไท กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มี นายโกเมศ ปิยะพันธุ์ นายกฤษณะ อุ่นทองมา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มี นางพรเพ็ญ ชมภูทิพย์ นายสายัณห์ จิรวงศ์-รุ่งเรือง สำนักงานประกันสังคม มี นายประโยก กุลเจริญ นางอรุณ ธาราวุฒิ

ข้าราชการดีเด่นจากกลุ่มกระทรวงที่เหลือจะนำเสนอต่อไป.

"ซี.12"