บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วันข้าราชการพลเรือน

โดย ซี.12

พรุ่งนี้แล้วที่จะถึงวันข้าราชการพลเรือนอันเป็นวันที่ข้าราชการพลเรือนทุกหมู่เหล่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนไทยสมัยใหม่

การจัดงานดังกล่าวเริ่มเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2522 อันเป็นวาระครบรอบ 50 ปี ของการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรก

ในระยะแรก สำนักงาน ก.พ. รับหน้าที่เป็นผู้ประสานการจัดงาน แล้วต่อมาคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประกอบด้วย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงฝ่ายพลเรือนทุกกระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ โดยมี เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ

เพื่อรับผิดชอบการจัดงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยกระทรวงต่างๆผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ

ในปีนี้เป็นการจัดงานปีที่ 32 เจ้าภาพการจัดงานมี 4 กระทรวง ได้แก่

กระทวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลจากทีมจัดงานวันข้าราชการพลเรือน แจ้งว่าการจัดงานนี้มีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการพลเรือนได้รู้สึกตระหนักถึงเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และภารกิจหน้าที่ของการเป็นข้าราชการพลเรือน

เพื่อให้เป็นวันที่ข้าราชการพลเรือนได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานซึ่งจะทำให้ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นผู้ให้บริการประชาชน

อันจะทำให้สาธารณชนมีภาพพจน์ที่ดีต่อข้าราชการพลเรือน

รวมทั้งเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ ซึ่งจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการกระทำความดีตลอดไป

ทำให้วันนี้เป็นวันที่มีความหมายอยู่ในความทรงจำและเป็นที่ยอมรับของข้าราชการพลเรือนและประชาชนทั่วไป

การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน มิใช่เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบของการสัมมนา อภิปราย และนิทรรศการเท่านั้น

หากแต่ยังเป็นการย้ำเตือนให้ข้าราชการทุกท่านได้ตระหนักถึงการประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ

ในปี 2553 จึงมีการกำหนดเป้าหมายการจัดงานว่า "รับราชการเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน"

"ซี.12"