บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บวชถวายพระราชกุศล

โดย ซี.12

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 นั้น

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2553 ณ สาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล โดยมีข้าราชการจากทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการมากมาย

มีการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกมาได้จังหวัดละ 1 คน รวมกับข้าราชการในส่วนกลาง หรือในกรุงเทพมหานครแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 89 คน

ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในส่วนกลาง ประกอบด้วย

พลเอก นินนาท เบี้ยวไข่มุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก พลโท ณัฏฐพลชัย วิเศษสินธุ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกช่วยราชการกรมกิจการพลเรือน กองบัญชาการกองทัพไทย พลตรี ฐิติวัชร กำลังเอก นายทหารประสานงานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม พันเอก สุรัต แสงสว่าง ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง กรมยุทธศึกษาทหารบก พันเอก วัชระ นิตยสุทธิ์ ผู้อำนวยการกอง สำนักงานเลขานุการกองทัพบก พันเอก สุธีร์ ด้วงตุ่น รองผู้อำนวยการกอง กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก นาวาโท สมชาย การสมจิตร์ หัวหน้าแผนกธุรการ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ พลตำรวจตรี จิรโรจน์ กี่ศิริ รองผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดาบตำรวจ ตรีศักดิ์ มั่นคง ผู้บังคับหมู่งานสืบสวน กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว

นายจรัสโรจน์ บกดำริห์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายอิสระ ศิริวรภา ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และระบบการบริหาร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายสุรสีห์ วุฒิธรวิทิต หัวหน้ากลุ่มบริหารงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายบรรจง ชื่นสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ นายจิตพล สิทธิประณีต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายวัชรวิทย์ ศิริวัฒน์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ กรมการศาสนา นายไพฑูรย์ มหาพัณณาภรณ์ นักการทูตชำนาญการ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นายจักรกฤษณ์ จิรากร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักสถานที่และรักษาความปลอดภัย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายประธาภรณ์ วัฒนวิจารณ์ ช่วยราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักการต่างประเทศ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายอร่าม ชื่นเจริญ เจ้าหน้าที่วินัย 5 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2 ราย คือ ร้อยตรี อนุสสรณ์ นาคศรีชุ่ม กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นายวิโรจน์ ศิริโหราชัย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำกรุงนิวเดลี

ข้าราชการที่อยู่ต่างประเทศ คือ นายชุตินทร คงศักดิ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว กระทรวงการต่างประเทศ

สำหรับข้าราชการในจังหวัดต่างๆที่บวชพร้อมกันจะนำเสนอต่อไป.

"ซี.12"