วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โยกย้ายใน กกต. (2)

โดย ซี.12

การโยกย้ายผู้บริหารระดับกลางในสำนักงาน กกต. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่าย ในสำนักต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

ว่าที่ ร.ต.วันชัย ใจกุศล เป็น ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการการเลือกตั้ง นายสุรกิจ โป่งฟ้า เป็น ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการเลือกตั้ง 2 นายสมพล พรผล เป็น ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการเลือกตั้ง 3 นายไวพจน์ ผลวัฒนะ เป็น ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการเลือกตั้ง 4 นายชวลิต ยาคล้าย เป็น ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการเลือกตั้ง 5

นางวราพร ณ ป้อมเพชร เป็น ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชีฯ นายอร่าม พรหมเทศ เป็น ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพรรคการเมือง นายวัฒนา ช่วยพยุง เป็น ผู้อำนวยการฝ่ายประเมินและรายงาน นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์ เป็น ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล นายศิริชัย วิริยพงศ์ เป็น ผู้อำนวยการฝ่ายองค์การเอกชนและประชาคมจังหวัด นายดัมพ์ สุริโย เป็น ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ นายพลวัตน์ พิรติชัยธนกุล เป็น ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้การเมืองฯ ที่ 1

พ.ต.ท.สุรพล ปัญญาประดิษฐ์ เป็น ผู้อำนวยการฝ่ายคดี 1 นายชัยยุทธ มังศรี เป็น ผู้อำนวยการฝ่ายคดี 3 นางสาวลักษณา บัณฑิตวรภูมิ เป็น ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย 2 พ.ต.ปิยชาติ จิระชุณห์ เป็น รองผู้อำนวย การสำนัก นายกวี ไพศาลศรี เป็น ผู้อำนวยการฝ่ายการประชุม

นายประสาน สิทธิชุม เป็น ผู้อำนวยการฝ่ายมติและติดตามผล นางสาวปิ่นทอง อินทรศรี เป็น ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร.อ.ศุภชัย บุญเปรมปรีดิ์ เป็น ผู้อำนวยการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ นางพิมประไพ ดิชวงศ์ เป็น ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการประธานกรรมการการเลือกตั้ง

นายประโมทย์ กังสดาร เป็น ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 1 นายสุพนัส ผิวทองงาม เป็น ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 2 นายมงคลธัช พวงมาลัย เป็น ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ กรรมการการเลือกตั้ง 3

นางสาวรักดี ธัญญนิติประเสริฐ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ ตรวจสอบภายใน นายสมชาย เเก่นสุวรรณ เป็น ผู้อำนวยการฝ่ายจัดทำคำวินิจฉัยและดำเนินคดีในศาล 1 พ.ต.ธนาเดช ทูปคันโธ เป็น ผู้อำนวยการฝ่ายจัดทำคำวินิจฉัยและดำเนินคดีในศาล 2 นายณัฐศักดิ์ สุวรรณทวีสุข เป็น ผู้อำนวยการฝ่ายจัดทำคำวินิจฉัยและดำเนินคดีในศาล 3

น.ส.อรชร แก้วประสพ เป็น ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการสนับสนุนโดยรัฐ นายธนบูรณ์ สินมานะ เป็น ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ สำนักสนับสนุนการเลือกตั้ง

การพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยืนยันว่า ได้ใช้หลักเกณฑ์ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.2547  เป็นหลัก

ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีและยึดมั่นการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ยืนหยัดขององค์กรเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม.

"ซี.12"