บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ย้ายรองอีกชุด

โดย ซี.12

ยังทยอยออกมาเรื่อยๆสำหรับการโยกย้ายข้าราชการมหาดไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด

ชุดล่าสุดนี้มีการขยับ นายประมุข ลมุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ไปเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ซึ่งเป็นตำแหน่งระดับเดียวกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด และก้าวต่อไป สามารถขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดได้เลย

คำสั่งเดียวกันนี้ให้ นายธงชัย ลืออดุลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ที่เพิ่งย้ายมาจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ในคำสั่งแรกพ้นจากภาคใต้ ไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

รองผู้ว่าราชการจังหวัด 2 ตำแหน่ง ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ คือ ว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ จากเลขานุการ ศอ.บต. เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  และ  นายธนาคม  จงจิระ  จากผู้ตรวจ ราชการกรมการปกครอง  เป็น  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

ส่วนรองผู้ว่าราชการจังหวัด ในพื้นที่อื่นที่ขึ้นมาใหม่ คือ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ จากผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายสมาน วงศ์วรายุทธ จากผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และ นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ช่วย ผอ.ศอ.บต. ในสายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

นอกจากนั้นยังมีตำแหน่งว่างที่ตั้งทดแทนกันแล้ว คือ นาย ศุภโชค เลาหพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โอนมาเป็น ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

อีกรายก็คือ นายวิบูลย์ แววบัณฑิต หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โอนมาเป็น  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้า

ที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ส่วนตำแหน่งอื่นๆที่ยังรอการแต่งตั้งอยู่ในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เช่น หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ. ผู้อำนวยการศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการกองสารนิเทศผู้อำนวยการกองกลาง เลขานุการ  ศอ.บต.  ฯลฯ นั้น

เข้าใจว่าต้องรอกระบวนการทำเรื่องรับโอนจากกรม ต่างๆ ที่เป็นต้นสังกัดคนที่ถูกเลือกตัวให้มาดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

อีกสองสามวันก็คงมีโฉมหน้าออกมาให้เห็นตามลำดับ

ที่สำคัญที่รอกันด้วยใจจดจ่อคือ การแต่งตั้งโยกย้าย นายอำเภอระดับ 9 เดิม ที่เดี๋ยวนี้เป็น ผู้อำนวยการระดับสูง ตลอดจน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้ตรวจราชการกรม ในสังกัดกรมการปกครอง

ไม่เกินวันศุกร์นี้น่าจะเห็นโฉมกันได้แล้ว จะได้ทำงาน ให้ประชาชนเสียบ้าง ดีกว่าเอาเวลามานั่งลุ้นนอนลุ้นกันอยู่.

"ซี.12"