บริการข่าวไทยรัฐ

ไทยสู่อาเซียน

โดย ซี.12


การประชุมประจำปี 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปีนี้มีขึ้นในวันนี้ที่ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

แต่ละปีมีหัวข้อแตกต่างกันไปตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมในขณะนั้น โดยในปีนี้จับเอาเรื่อง “เส้นทางประเทศไทย...สู่ประชาคมอาเซียน” เป็นประเด็นหลักเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

พร้อมกันนั้นมีการรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในสังคมร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเช่นเคย

พิธีการก็เป็นดังเช่นทุกปี มีนายกรัฐมนตรีมาทำหน้าที่ที่ถนัด เป็นพิเศษคือการเปิดงานแล้วมีการพูดจาอภิปรายในภาคเช้า

ในภาคบ่ายจึงเป็นโอกาสที่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะได้ออกความเห็นในการประชุมกลุ่มย่อยซึ่งมีด้วยกัน 6 กลุ่มคือ

กลุ่มที่ 1 การเตรียมความพร้อมด้านการเงินการคลังและการค้าการลงทุน เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มที่ 2 สร้างสังคมผู้ประกอบการไทย ก้าวอย่างมั่นใจสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มที่ 3 สร้างสรรค์ สังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มที่ 4 การเชื่อมโยงสร้างพื้นฐานสู่ อาเซียน กลุ่มที่ 5 การเตรียมความพร้อมระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัดเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน กลุ่มที่ 6 สู่ประชาคมอาเซียน : บริหาร จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้ยั่งยืน

สาเหตุที่แบ่งการประชุมกลุ่มย่อยออกเป็น 6 กลุ่มนั้น แต่ละกลุ่มมีประเด็นสำคัญในการระดมความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะโดยให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียนให้ครอบคลุม 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน ได้แก่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

หัวข้อสุดท้ายคือ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้ยั่งยืน เป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นพิเศษ เพราะความร่วมมือของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ก่อให้เกิดความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะประเทศไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ประเทศไทยควรเตรียมความพร้อม และสร้างความร่วมมือกับประเทศสมาชิก เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน ตามแนวทางการเติบโตสีเขียว จากปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาร่วมกัน และไม่มีพรมแดน

บนพื้นฐานการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรม ตามบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนไปของการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

ผลประโยชน์ที่ว่านี้ควรตกแก่ประเทศโดยส่วนรวม มิใช่เป็น ขนมหวานของตระกูลผู้ควบคุมอำนาจรัฐ.


“ซี.12”