บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นบส.78 (2)

โดย ซี.12

แจ้งไปแล้ว 6 กระทรวงสำหรับข้าราชการที่เข้าอบรม นบส.1รุ่นที่ 78 มาต่อกันที่กระทรวงคมนาคมและว่ากันไปตามลำดับคือ

44.นายธรรมศักดิ์ นาวิไลกุล ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 45. นายอภิสิทธิ์ อุบลโกมุท ผอ.สำนักบริหารกลาง กรมการขนส่งทางอากาศ 46.นายธีระวัฒน์ ทรัพย์เสนาะ รอง ผอ.สำนักทางหลวง กรมทางหลวง 47.นาย นพพร พิสุทธิมาน ผอ.แขวงการทางนครปฐม 48.นายสิทธิโชค ลี้มิ่งสวัสดิ์ ผอ.แขวงการทางอุตรดิตถ์ 49.นายอภิชา เก่งวิทยาเลิศ ผอ.สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวงชนบท 50.นางชนินนาถ เก้าสำราญ ผอ.สำนักพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

51.นางกัญชลี นาวิกภูมิ ผอ.กองแผนงาน กรมควบคุมมลพิษ 52. นายสุรชัย ศิริพงษ์เสถียร เลขานุการกรมทรัพยากรธรณี 53.นายเฉลิมชัย ปาปะทา ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 54.นางปิยนันท์ โศภนคณาภรณ์ ผอ.สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 55.นายเชิดชัย จริยะปัญญา ผอ.สำนักทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 56.นายธนิต ประภาตนันท์ ผอ.สำนักป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 57.นายทวีวัฒน์ นิลเพชรรัตน์ ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวัน-ออกเฉียงเหนือตอนบน 58.นายบริสุทธิ์ หิรัญวรรณ ผอ.สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง 59. นายสุริยันต์ อภิรักษ์สัตยากุล วิศวกรปิโตรเลียมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน ผอ.สำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

60.นายเฉลิมพล พงศ์ฉบับนภา พาณิชย์จังหวัดเชียงราย 61.นายทวีศักดิ์ จั่นแจ่ม ผอ.สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน 62.นายอัครพงศ์ ทีปวัชระ ผอ.สำนักการค้าข้าว กรมการค้าต่างประเทศ 63. น.ส.อรุณี พูลแก้ว ผู้อำนวยการสำนักยุโรป ตะวันออก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 64.นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตลาด กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 65.นายไพศาล สุขปัญญา พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมการพัฒนาชุมชน 66.นายพิชัย แพเกาะ เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ 67.นายเชษฐา โฆสิกรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ-ภัยจังหวัด 68.นายสิทธิพล เสงี่ยม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 69.นายวิญญู หมั่นการโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

70.นายโกมล พรมเพ็ง ผอ.สำนักบังคับคดีอาญาและบังคับใช้กฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 71.น.ส.เอมอร เสียงใหญ่ ผอ.กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทรักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 72.นายทัพพ์ฐ ลั่นซ้าย ผอ.สำนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ 73.นางรัตนา รัตนพัฒนากุล ผอ.สำนักวางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดี 74.นางจันทนา วิธีเจริญ ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 75.นายอารีย์ เฉลยสุข ผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองไผ่ 76.นายไพศาล สุวรรณรักษา ผู้บัญชาการเรือนจำกลาง กรมราชทัณฑ์ 77. พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง ผู้บัญชาการสำนักปฏิบัติการพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 78.นางสายสวาท รัตนานุกูล ผอ.สำนัก ป.ป.ท.เขตพื้นที่ 1 สำนักงาน ป.ป.ท. 79.นางสิริพร วนาวิระยะ ผอ.สำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. 80.นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ แรงงานจังหวัดนครราชสีมา 81.นายพิชิต นิลทองคำ จัดหางานจังหวัดชลบุรี 82.นายสุภพ ปิงตา ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 83.นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผอ.กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 84.นายอนุชน วรินทร์เสถียร สวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 85.นายโกวิท สัจจวิเศษ ผอ.เฉพาะด้านกองนิติการ สำนักงานประกันสังคม 86.นายพิษณุ รังษีวงศ์ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร

จากกระทรวงที่เหลือจะนำเสนอในภายหลัง.

“ซี.12”