บริการข่าวไทยรัฐ

ยุติธรรมจังหวัด

โดย ซี.12

แต่เดิมมามีการกำหนดตำแหน่ง ยุติธรรมจังหวัด ขึ้นในแต่ละจังหวัดโดยไม่มีอัตรารองรับเพียงแต่มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการของกรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมหน่วยใดหน่วยหนึ่งที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้นๆ ทำหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดอีกตำแหน่งหนึ่ง

ตอนนี้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่โดย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ใช้วิธีการไปตั้ง สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ขึ้นในจังหวัดต่างๆ เป็นการนำร่องรวม 10 จังหวัดคือ พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา นครปฐม นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี เชียงใหม่ พิษณุโลก สุราษฎร์ธานี และปัตตานี

หน่วยงานนี้มีลักษณะเป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยูุ่่ในส่วนภูมิภาคแล้วส่งข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมไปทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำ-นักงานยุติธรรมจังหวัด รับผิดชอบงานในแต่ละพื้นที่ ในขณะที่ ยุติธรรมจังหวัด ในจังหวัดที่เหลือก็ใช้หัวหน้าส่วนราชการของกรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมทำหน้าที่ต่อไป

ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ที่ไปทำหน้าที่เป็นการนำร่องใน 10 จังหวัดที่ว่านี้ประกอบด้วย นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางเตือนใจ เจริญพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา นางประทุมทิพย์ สัมเภาว์มาลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม นายพิเชียรพัฒน อินทรพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา นายนิรันดร์ บุปผาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น นายทวีศักดิ์ สารทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี นายอุทัย ทะริยะ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก นางกรรณิการ์ ชอินทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสัณฐาน รัตนะ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี

ทั้งหมดนี้เป็นนักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ ซี 8 สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เสีย 9 คน มี นางประทุมทิพย์ สัมเภาว์มาลย์ คนเดียวที่เป็น นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นอกจากนั้น ยังมี หัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ที่เป็นคู่เทียบโดยเป็นหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่ทำหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดแบบดั้งเดิม คือ

นายสุทธิชัย คล้อสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี นายถาวร กูลศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด นางทัศนีย์ เปาอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม นายวิชัย โชติปฏิเวชกุล ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสุรินทร์ ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ นายชนะ พรหมพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร นายเกษมสันต์ อัมพันธ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี นางกรรณิการ วัชรินทร์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย นายศักดิ์ชาย รวยดี ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นางนริศา ปานสะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต นายฉัตรชัย เสรีนนท์ชัย ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา

งานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 10 แห่งกับคู่เทียบจะเป็นพื้นฐานของการขอกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดให้ครบถ้วนทุกจังหวัดต่อไป.

“ซี.12”