บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อัยการจังหวัด 31

โดย ซี.12

โครงการศึกษาอบรมนักบริหารงานยุติธรรม หลักสูตร “อัยการจังหวัด” รุ่นที่ 31 เริ่มมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วและจะมีไปจนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

หลักสูตรนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ซึ่งมี นายอรนิตย์ บุนนาค อธิบดีอัยการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ เป็นผู้อำนวยการโครงการ

ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมประกอบด้วยพนักงานอัยการ ตำแหน่ง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด จำนวน 30 คน เพื่อเตรียมตัวเข้ารับตำแหน่ง อัยการจังหวัด ตัวจริงเสียงจริงในอนาคต

รายชื่อผู้เข้าอบรมสายพนักงานอัยการมีดังนี้

1.ว่าที่ร้อยตรีอมร โฉมงาม 2.ว่าที่ร้อยตรีชาญ เนื้อนุ่มณรงค์ 3.นายธนัท อุไรฤกษ์กุล 4.นายสมยศ เสรีอภินันท์ 5.นายธีรพงษ์ ลิมปนันท์ 6.นายวิชัย นาคหรั่ง 7.นายเกียรติศักดิ์ ไตรแสงรุจิระ 8.นางสาวณัฐธิดา เฉลยฤกษ์ 9.นายเจษฎา พูนสุขโข 10.นายอภิชนษ์ รากบัว

11.นายไพฑูรย์ ภู่กาญจนพร้อย 12.นายทรงกลด วารายานนท์ 13.นายกฤษดา โรจนสุวรรณ 14.นายณรงค์ กู้เกียรตินันท์ 15.นายนิเวศน์ รุ่งสาคร 16.นายสมหมาย ลำดับวงศ์ 17.นายสุริยะ ถมยา 18.นายวิชาญ ฤทธิกุลสิทธิชัย 19.นายอุดม ชินวงศ์ 20.นายชนะ บุษบงค์

21.นายมานะ จั่นแย้ม 22.นายสุขุม หิรัญวงษ์ 23.นายชวนนท์ อิสสระวิทย์ 24.นายเศกสรร สกุลรัตน์ 25.นางสาวสมพร รวิวรรณพงษ์ 26.นายวันชัย หิตะวัฒนกุล 27.นายบรรเจิด รัตนมโนธรรม 28.นายธวัชชัย คงคาสวรรค์ 29.นายเฉลิมเกียรติ ไชยวรรณ 30.ร้อยตำรวจเอกมา เพ็งเพชรโนช

ที่น่าสนใจคือ หลักสูตรนี้เน้นความร่วมมือระหว่างบุคคลในภาครัฐด้านงานยุติธรรม และเอกชนเข้าไปด้วยก็เพื่อให้เกิดการบูรณาการ และการประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพอีก 6 คนได้แก่

1.พ.ต.อ.ไพฑูรย์ ตีระสกุล รองผู้บังคับการกองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2.พ.ต.ท.มนตรี บุณยโยธิน ผู้บัญชาการสำนักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม 3.นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 4.นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทโกลบอล อิเล็กทริคมอเตอร์คาร์ เอเชีย จำกัด 5.นายพรชัย เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทเอ มัสท์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด และ 6.นางสาววรีรัตน์ ศรีสถิตวัฒนา กรรมการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทอเมริเทค กรุ๊ป จำกัด

อัยการจังหวัดรุ่น 31 นี้ ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการรุ่น เรียบร้อยแล้วโดยมี นายกฤษดา โรจนสุวรรณ เป็นประธาน ว่าที่ร้อยตรีอมร โฉมงาม เป็นรองประธาน พ.ต.อ.ไพฑูรย์ ตีระสกุล เป็นรองประธาน  และ นายวิชัย นาคหรั่ง เป็นเลขานุการ พร้อมกับคณะกรรมการจำนวนหนึ่ง

ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนภารกิจของสำนักงานอัยการสูงสุดต่อไป

เพราะตำแหน่งของพนักงานอัยการที่มีความสำคัญต่อการทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการก็คือ “อัยการจังหวัด” ที่ถือว่าเป็นตำแหน่งระดับบริหาร เป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานอัยการและธุรการสำนักงานอัยการแต่ละแห่ง

ข้าราชการอัยการจึงมีวันแห่งความภาคภูมิใจคือการได้เป็น อัยการจังหวัด และหนึ่งในจำนวนนั้นจะยิ่งภาคภูมิใจมากขึ้นเมื่อได้เป็นอัยการสูงสุด.


“ซี.12”