ข่าว

วิดีโอ

สายสะพายสายสี่

โดย ซี.12

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นมหาปรมาภรณ์ ช้างเผือก นับเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่พระราชทานแก่ข้าราชการผู้ทำคุณประโยชน์ให้แผ่นดิน

เป็นสายสะพายสายที่สี่ที่ได้รับเลื่อนชั้นมาตามลำดับโดยในปีนี้มี ข้าราชการพลเรือน ระดับบริหารในตำแหน่งต่างๆที่ได้รับพระราชทานดังนี้

ระดับ ปลัดกระทรวง ส่วนใหญ่ได้รับมาก่อนหน้านี้แล้ว มีที่ได้ในปีนี้คือ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม แต่ตำแหน่งเทียบเท่าปลัดกระทรวง ได้แก่ พลโท ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ นายวรวิทย์ จำปีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

รองปลัดกระทรวง มี นายกมล สุขสมบูรณ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายระพีพันธุ์ สริวัฒน์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง นายนพปฎล คุณวิบูลย์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายเสกสรร นาควงศ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสุวณา สุวรรณจูฑะ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายโสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อธิบดี ประกอบด้วย นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นายชวน ศิรินันท์พร อธิบดีกรมการปกครอง นายแก่นเพชร ช่วงรังษี อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายนิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ตำแหน่ง เทียบเท่าอธิบดี ที่เรียกชื่ออย่างอื่น ตลอดจน รองหัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้ตรวจราชการกระทรวง มี นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางเพ็ญจา อ่อนชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางสาวชุติมา บุณยะประภัศร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ นายชาติชาย สุทธิกลม ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัด มี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัย-มนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายวันชัย สุทิน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

เอกอัครราชทูต ได้แก่ นายกิตติพงษ์ ณ ระนอง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเกาหลี นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโปแลนด์ นายพฤทธิพงศ์ กุลทนันทน์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเฮลเลนิก นางนงนุช เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเยอรมนี

ข้าราชการระดับบริหาร ในหน่วยงานอื่นๆ เช่น นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายสมพล วณิคพันธุ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นอกจากนั้นยังมีอดีตอธิบดี อดีต ผวจ. อดีตเอกอัครราชทูต เพิ่งเกษียณอายุไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2555 ได้รับพระราชทานสายสี่อีกจำนวนหนึ่งด้วย.

“ซี.12”

6 ธ.ค. 2555 11:07 6 ธ.ค. 2555 11:07 ไทยรัฐ