บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อุปสมบทหมู่

โดย ซี.12

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ หรือ สปร. ได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่ ปฏิบัติธรรม และจาริกแสวงบุญสังเวชนียสถาน 4 ตำบลในประเทศอินเดียและเนปาล อีกครั้งหนึ่ง

นายปรีชา วัชราภัย ผู้อำนวยการ สปร. ซึ่งเป็นเจ้าภาพใหญ่ในงานนี้แจ้งว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 60 คน มีทั้งข้าราชการประจำ ข้าราชการบำนาญ ผู้คนในภาคราชการและรัฐวิสาหกิจตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยผู้ เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ที่มาจากภาคราชการ-รัฐวิสาหกิจประกอบด้วย

1.นายสมพล กาญจนา อดีตผู้พิพากษาอาวุโส/ข้าราชการบำนาญ ศาลอุทธรณ์ ภาค 5 2.นายนริทธิ์ ศุขวินทุ ผจก.สถานธนานุเคราะห์ 31 3. นายวรวิทย์ วรพิบูลย์พงศ์ ผู้ชำนาญการ ระดับ 9 สำนักงานบริการลูกค้า กสท. ภูเก็ต 4.นายกาลัญ กลั่นกลิ่น ข้าราชการบำนาญ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 5.นายธีรพงศ์ กุศลชู ผจก.สำนักงาน 10 สำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตใต้ 6.นายไพบูลย์ ครเวชสมบูรณ์ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ สำนักงาน ก.พ. 7.นายภาณุภาคย์ พงศ์อติชาติ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ สำนักงาน ก.พ. 8.นายสุจินต์ ยุ้นองอาจ วิศวกรระดับ 7 บมจ.กสท.โทรคมนาคม 9.นายกรันย์ สุทธารมณ์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน ภาค 7 กาญจนบุรี

ส่วนผู้ปฏิบัติธรรมที่มาจากภาคราชการ-รัฐวิสาหกิจ มี

1.นางจันทราวรรณ ด้วงอ่อน ผจก.ด้านวางแผนและพัฒนาตรวจสอบ สำนักตรวจสอบภายใน กสท. 2.นางสุดารัตน์ ศิริพรทุม นักบริหารงานทั่วไป บมจ.กสท.โทรคมนาคม 3.นางสาววรรณี ฤทธิกานนท์ ผจก.ส่วน 8 ฝ่ายคดี บมจ.กสท.โทรคมนาคม 4.นางสาวเพชรรัตน์ ศาตรานุรักษ์ พนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตใต้ 5.นางสาวรินทร์ณิยา พงษ์โรจนาสิน พนักงานปฏิบัติการโทรคมนาคม 6 สำนักงานบริการลูกค้า กสท. ภูเก็ต 6.นางสุณี ธนาสกุลการ อาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณ 7.นายบุญสิน กังวลสุข ข้าราชการบำนาญ สำนักงาน ก.พ. 8.นายนิธิศ มนุญพร ผอ.สำนักงานธนานุเคราะห์ 9.นางสาวนงลักษณ์ หลักคำ ผจก.สถานธนานุเคราะห์ สาขา 34 10.นางดวงตา เกตุแก้ว ผจก.สถานธนานุเคราะห์ 4 11.นางจงรักษ์ ทองดี ผจก.สถานธนานุเคราะห์ 30 12.นางณัฐภากัญญ์ พยับบรรณางกูร หน.งานติดตามผล สำนักงานธนานุเคราะห์ 13.นางสาวมุกดาวรรณ เอี๊ยววิจิตรจารุ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ก.พ. 14.นางศศิพรรณ อุดมผล ครู คศ.3 ร.ร.ราชินีบูรณะ นครปฐม 15.นางยุพาพร ชื่นยินดี ครู คศ.2 ร.ร.ราชินีบูรณะ นครปฐม 16.นางสาวเพ็ญศรี เจริญสุทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน 17.นางสาวกิตติวรรณ เจริญสุทธิพันธ์ เลขานุการ 8 การไฟฟ้านครหลวง 18.นายพลศักดิ์ จิรไกรศิริ รองศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง 19.นายสือ ล้ออุทัย อดีตปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 20.นางพาณี ล้ออุทัย ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ 21.นายวุฒิ อุ่มคำ ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ 22.นางอุทัย อุ่มคำ ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ 23.นางสาวสิริพร วิเชียรฉาย นักวิชาการจัดหาที่ดิน ฝ่ายจัดหาที่ดิน สำนักงานชลประทานที่ 10 24.นางสาวอารีย์ ไพบูลย์พานิช เจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายจัดหาที่ดิน สำนักงานชลประทานที่ 10 25.นางนงลักษณ์ เปี่ยมปิ่ม นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ก.พ. 26.นางสาวอุทุมพร เลื่องลือเจริญกิจ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ก.พ. 27.นางกานดา วัชราภัย อดีตรองปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พิธีการต่างๆทั้งการอุปสมบท การปฏิบัติธรรม และการจาริกแสวงบุญดังกล่าวเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ด้วยความอิ่มเอิบในเนื้อนาบุญ.

“ซี.12”