บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จากประธาน คอป.

โดย ซี.12

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ที่มีศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร เป็นประธาน ได้ทำ ภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว

ในท่อนท้ายสุดของรายงานมีข้อเสนอแนะในการเผยแพร่รายงานฉบับสุดท้ายว่า

“กระบวนการปรองดองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทั้งประเทศ และต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน คอป.จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลและสื่อมวลชนนำเสนอและเผยแพร่รายงานฉบับสุดท้ายของ คอป. ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อเท็จจริง รวมทั้งรากเหง้าของความขัดแย้งและเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างความปรองดอง ให้ประชาชนและสังคมทุกระดับได้รับรู้อย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ต้องตรงกันต่อเหตุการณ์และสาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และรับทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดย คอป.เห็นว่าความเข้าใจดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการแสวงหาทางออกร่วมกันของสังคมในการแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และร่วมกันนำพาประเทศชาติไปสู่ความปรองดองได้ในที่สุด คอป.มีความเชื่อว่าในทุกสังคมต้องมีช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ หากสังคมไทยได้ใช้โอกาสแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมเพื่อทำความเข้าใจถึงปัญหาพื้นฐานที่สำคัญและแสวงหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาก็จะทำให้สังคมไทยไม่เพียงก้าวข้ามปัญหาความขัดแย้งนี้ได้ แต่จะเป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งและก้าวหน้าอย่างยั่งยืนด้วย”

การนำเสนอความจริงจึงเป็นสิ่งจำเป็น เหมือนกับที่ ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ประธาน คอป. เสนอไว้ในลักษณะของการเปิดใจว่า

“เมื่อข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธาน คอป. นั้น คนในสังคมจำนวนไม่น้อยที่ไม่ยอมรับในความเป็นกลางของข้าพเจ้า ซึ่งก็นับว่าสังคมเราให้ความสำคัญต่อ “ความรับผิดชอบต่อประชาชน” (Public Accountability) เป็นอย่างยิ่งอันแสดงให้เห็นถึงความเป็นประชาธิปไตยของสังคมเรา และเมื่อข้าพเจ้าได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นกลางร่วมเป็นคณะกรรมการและแต่งตั้งเลขานุการรวมตลอดถึงผู้ช่วยเลขานุการจนครบถ้วนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. 2553 แล้ว คอป.จึงได้วางหลักความรับผิดชอบในการทำงานครั้งนี้ว่า คอป.จะเน้น “ความรับผิดชอบต่อประชาชน” เป็นสำคัญ

บัดนี้ งานของ คอป.เสร็จสิ้นลงแล้ว และ คอป.ได้มีข้อสรุปและข้อ เสนอแนะไว้มากมายซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าหากรัฐได้พิจารณาและได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะด้วยความกล้าหาญจริงจังและจริงใจแล้วก็คงจะทำให้สังคมไทยมีความสงบและมีสันติ ต่อไปนี้จึงตกเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนในสังคมที่จะต้องตรวจสอบรัฐกันต่อไป”

ทั้งนี้มีบทสรุปและข้อเสนอแนะที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 2 ประเด็นสำคัญ คือ

1.การที่จะให้บ้านเมืองมีความสงบและมีสันติได้นั้น ข้าพเจ้าในฐานะประธาน คอป. เห็นว่าขึ้นอยู่กับความเสียสละของพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร ที่จะต้องยุติบทบาททางการเมืองของตน

2.รัฐบาลต้องทำให้เรื่องการหักดิบกฎหมายมีความกระจ่างชัดโดยกระบวนการยุติธรรมของประเทศ เพื่อลบความเคลือบแคลงและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมว่า พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร และ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีความสุจริตในเรื่องดังกล่าว

ผลการตรวจสอบดังกล่าวที่ออกมาอาจจะกระทบกระเทือนความมุ่งหวังของใครต่อใครเข้าอย่างจังก็เลยเกิดปฏิกิริยาในทางต่อต้านกันขึ้นมาอย่างที่เห็นและเป็นอยู่.


“ซี.12”