วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผอ.ร.ร.ดังเกษียณ

โดย

ในกลุ่มข้าราชการเกษียณอายุนั้น ข้าราชการครูมีจำนวนมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีมากกว่า 500 คน

การนำเสนอทั้งหมดคงเป็นไปได้ยาก จึงขอคัดมาเฉพาะโรงเรียนดังทั้งในกรุงและต่างจังหวัด

ในส่วนกลางนั้นมี ผอ.ร.ร.ดังตบเท้าเกษียณไป ทั้งสวนกุหลาบ เทพศิรินทร์ สตรีวิทยา และสามเสน เป็นอาทิ โดยมีรายชื่อที่น่าสนใจดังนี้

นายมนตรี แสนวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นายคงวุฒิ ไพบูลย์ศิลป ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นางสาวเฟื่องฟ้า ประดิษฐพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา นางรัตนา เชาว์ปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางละออ วัฒนไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล นางสาวปัทมรัตน์ เต็มพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย นางสุรณี ทศิธร ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง นายแสงทอง ธัญญโกเศศสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ

ส่วนต่างจังหวัดมี  นายสุวรรณ  เค้าฝาย  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี นายคณิต ภิรมย์ไกรภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย  ปทุมธานี  นางสาวรัตนา  อรรคนิตย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล  นายจตุรงค์  เกิดปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  สระบุรี  นางรัชนี  ศุภพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์  นายบรรจง  พลฤทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นายอุส่าห์ ศิวาโมกข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นายฉัตรชัย ฑีรฆวณิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นายณรงค์ ชาติภรต ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล นายวัฒนา ภาวะไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

นายประหยัด  ลำจวน  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  นายธวัช บุทธรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี นายรวิ ศุขกลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี นายสมบูรณ์ โหมดม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ นายบพิตร โสมณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยโสธร  นายวิทยา  เครือสุคนธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร  นายสรพล  กุมภิรัศมิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่  นายปรีชา  บำบัด 

ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่  นายภิญโญ  จันทมุณี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา นายมานิต ตันสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม นายสนั่น ผาวันดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร นายเผด็จ บุญทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม นายอำนาจ เวียงพล ผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี "สุขบท" นายสำรวย พานนา ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 นายประจวบ สุขจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) นายจรูญ มุสตาฟา ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 นายพิทักษ์ เกิดคง ผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ นายวรการ ตุ้ยหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่ง นายชัยวัฒน์ เรืองวาณิชยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

บางโรงเรียนเป็นระดับอำเภอแต่ก็มีชื่อเสียงโด่งดังในด้านต่างๆ เช่น การประกวดวงดนตรี.

"ซี.12"

27 ส.ค. 2552 15:14 ไทยรัฐ