บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บตส.รุ่น 35 (ต่อ)

โดย ซี.12

หลักสูตรการบริหารงานตำรวจขั้นสูง หรือ บตส. เรียกอีกอย่างว่าโรงเรียนผู้การที่เปิดการฝึกอบรมมาตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2555 ไปจนถึงวันที่ 14 กันยายน 2555 ณ วิทยาลัยการตำรวจ นั้น

มีนายตำรวจระดับ รองผู้การ 97 รายและ พลเรือน อีก 9 ราย ที่เข้าร่วมหลักสูตร แจ้งไปแล้วเมื่อวันวาน 30 ราย ที่เหลือ ประกอบด้วย

31.นายธวัชชัย สาครินทร์ รองผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ 32.พ.ต.อ.ธีทัต อิ่มทั่ว รอง ผบก.ศฝร.ภ.4 33.พ.ต.อ.ธีรพล อินทรลิบ รอง ผบก.อก.ภ.5 34.พ.ต.อ.ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ รอง ผบก.ภ.จ.บึงกาฬ 35.พ.ต.อ.ธีระพล ทิพย์เจริญ รอง ผบก.สส.ภ.8 36.พ.ต.อ.นพดล กันตะกนิษฐ์ รอง ผบก.ศพฐ.9 37.พ.ต.อ.นิตินันท์  เพชรบรม  รอง  ผบก.ทล.บช.ก.  38.พ.ต.อ.บรรหาญ  สมเกียรติ รอง ผบก.น.7 39.พ.ต.อ.บัณฑิต ทิศาภาค รอง ผบก.คด. 40.พ.ต.อ.บุญญสิทธิ์ ว่องไว รอง ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี

41.พ.ต.อ.ประชา ศรีพจน์ธรรม รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ 42.พ.ต.อ.ประภาส ปิยะมงคล รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ 43.พ.ต.อ.ประยุทธ โพธิ์แก้วกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ 44.พ.ต.อ.ประเสริฐ เงินยวง รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม 45.พ.ต.อ.ปัญญา นาควิเชียร รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท 46.พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค์ รอง ผบก.ตชด.ภาค 4 47.พ.ต.อ.พรชัย ไทยแท้ รอง ผบก.น.1 48.พ.ต.อ.พศวัต แตงจุ้ย รอง ผบก.ศฝร.ภ.6 49.พ.ต.อ.พัฒนา เพศยนาวิน รอง ผบก.น.2 50.พ.ต.อ.พัฒนา กิจไกรลาส นายแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร.

51.พ.ต.อ.พิมล บำรุง ทันตแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตร. 52.พ.ต.อ.ภมร รัตนสมัย รอง ผบก.ตป.สง.ก.ตร. 53.พ.ต.อ.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบก.ยศ. 54.พ.ต.อ.ภูวดิท ชนะคชภัทร์ รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 55.พ.ต.อ.มงคล วรุณโณ รอง ผบก.ภ.จว.สิงห์บุรี 56.พ.ต.อ.มณฑป แสงจำนง รอง ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 57.พ.ต.อ.มนต์ชัย เพ็ญสูตร รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี 58.พ.ต.อ.มนต์ชัย เรืองจรัส รอง ผบก.อก.บช.ตชด. 59.พ.ต.อ.มนตรี ชุติพงษ์วิเวท รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย 60.พ.ต.อ.มนัส ศิกษมัต รอง ผบก.ภ.จว.นราธิวาส

61.ว่าที่ ร.ต.ยงยุทธ ภูมิประเทศ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ กรมสรรพสามิต 62.พ.ต.อ.ยรรยง เวชโอสถ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย 63.นายยุทธนา ชัยศักดานุกูล รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ข้ามแดน สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ 64.พ.ต.อ.รัชพล แก้วเกตุ รอง ผบก.กต.4 จต. 65.พ.ต.อ.หญิง วรณัฐ วรชาติเดชา อาจารย์ (สบ 5) กอจ. 66.พ.ต.อ.วรวัฒน์ อมรวิวัฒน์ รอง ผบก.ศทส.ตม. 67.พ.ต.อ.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา รอง ผบก.สก.สกพ. 68.พ.ต.อ.วรเศรษฐ วิทยกุล นรป.(สบ 5) สป.นรป. 69.พ.ต.อ.วัฒนา ยี่จีน รอง ผบก.น.3 70.พ.ต.อ.วิรัช สุมนาพันธุ์ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย

นานๆจะได้วกเข้ามาเสนอเรื่องราวในวงการตำรวจจึงขอใช้พื้นที่ต่อเป็นวันที่ 3 ในวันพรุ่งนี้สำหรับ ว่าที่ผู้การในอนาคตของ บตส.35.

 

“ซี.12”