บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทหารเข้า วปอ.

โดย ซี.12

เคยแจ้งถึงเรื่องข้าราชการพลเรือนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 55 ที่จะเปิดเรียนกันในวันที่ 1 ตุลาคมนี้มาแล้ว

หลักสูตรนี้มี ข้าราชการฝ่ายทหาร ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักเข้าไปเรียน 53 รายจากหน่วยต่างๆ คือ

1.พลตรีสุรศักย์ วัยคุณา หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม 2.พลตรีพฤษภะ สุวรรณทัต ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักนโยบายและแผน กลาโหม 3.พลตรีวิษณุศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองเจ้ากรมอุตสาหกรรมทหาร ฝ่ายวิชาการ 4.พลตรีกอบปัญญา วงศ์วิเศษกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 5.พลตรีหญิงสุวาณี ศรีวิไลทนต์ ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 6.พลเรือโทธนวัช  มโนพัฒนะ ราชองครักษ์ประจำ กรมราชองครักษ์

ที่มาจาก กองบัญชาการกองทัพไทย คือ 7.พลตรีไสยสิทธิ์ บุณยรัตนพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กองบัญชาการกองทัพไทย 8.พันเอกโสรัจ ร่วมพุ่ม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ กรมยุทธบริการทหาร 9.พันเอกสมเกียรติ วรรณพิรุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานยุทธโยธาทหาร กรมยุทธบริการทหาร 10.นาวาอากาศเอกเกรียงศักดิ์ หนองปิงคำ เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร 11.พันเอกศิรัส แก้วสนธิ ผู้อำนวยการกองกิจการเพื่อความมั่นคง สำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง กรมกิจการชายแดนทหาร 12.พันเอกฐาปนัน ศรีวัฒน์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร 13.พันเอกวิทยา ขันธอุบล รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน  กรมกิจการพลเรือนทหาร 14.พันเอกเทวัญ สมบุญโต รองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการสื่อสารทหาร 15.พันเอกปริญญา ขุนนาศรี รองผู้อำนวยการสำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร 16. พันเอกจุมพล เฉลยถ้อย รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร 17.พันเอกเลอพงษ์ บุญชนะภักดี ผู้อำนวยการกองการเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ของ กองทัพบก ประกอบด้วย 18.พันเอกฤทธี อินทราวุธ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร กรมการทหารสื่อสาร 19. พันเอกสุวัจน์  แย้มสงค์ รองเจ้ากรมสารบรรณทหารบก 20.พันเอกต่อศักดิ์ สุมะโน รองเสนาธิการ กองทัพน้อยที่ 1 21.พันเอกเธียรทรรศน์  เกตุตรีกรณ์ รองผู้อำนวยการส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 22.พันเอกกิติศักดิ์ มาระเนตร์ รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 1 23.พันเอกปริญญา สุจริตานันท์ รองผู้บัญชาการศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก 24.พันเอกยุทธนา ปานมุข รองผู้บัญชาการโรงเรียน ทหารราบ ศูนย์การทหารราบ 25.พันเอกโกศล ประทุมชาติ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 26.พันเอกชาญชัย นพวงศ์ รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพะเยา

27. พันเอกปาฏิหาริย์ โรจนะภิรมย์ รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2 28. พันเอกวิชัย ทัศนมณเฑียร รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบก สุราษฎร์ธานี 29. พันเอกสุรศักดิ์ แพน้อย รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารปืนใหญ่ 30.พันเอกทวีศักดิ์ วินิจสร รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ 31.พันเอกสุรินทร์ แพโต รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 32.พันเอกยงยุทธ สอนไม้ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 33.พันเอกสุรพงษ์ ดอกไม้ รองเสนาธิการกองทัพน้อยที่ 3 34.พันเอกเธียรศักดิ์ รื่นเริง รองผู้บัญชาการโรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 35.พันเอกชัชวาล บูรณรัช รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนารักษ์ 36.พันเอกธนิสร วงษ์กล้าหาญ เสนาธิการศูนย์การทหารปืนใหญ่ 37.พันเอกปิยวัฒน์ นาควานิช เสนาธิการหน่วยข่าวกรองทางทหาร 38.พันเอกสุรเดช จารุจินดา นายทหารปฏิบัติการ ประจำกรมการแพทย์ทหารบก 39. พันเอกหญิงจริยานาฎ เกวี นายทหารปฏิบัติการ ประจำกองบัญชาการกองทัพบก

ยังมีมาจากกองทัพเรือและกองทัพอากาศในวันพรุ่งนี้.

“ซี.12”