บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ภูมิพลังแผ่นดิน

โดย ซี.12

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดทำหลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูงของประเทศขึ้น  ระหว่างวันที่  21 สิงหาคม 2555–22 มกราคม 2556

โดยหลักสูตรนี้น้อมนำแนวพระราชปณิธานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดมาปรับประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศมีผู้เข้าศึกษาหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 1 คือ

นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน นายกฤษดา ชวนะนันท์ ม.ร.ว.กำลูนเทพ เทวกุล นายกีรติกร สืบสิงห์ นางเกตุวลี นภาศัพท์ นางเกษสุดา ไรวา นายคชาชาญ มงคลเจริญ พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ นายจำรัส ปิติกุลสถิตย์ นางจีรานุช ภิรมย์ภักดี นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ นายเจริญ จันทร์พลังศรี นายฉัตรเฉลิม เฉลิมชัยวัฒน์ นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ นายชลิต ดำรงศักดิ์

นายชวน หลีกภัย นายชัช ชลวร นายชัชวาลย์  เจียรวนนท์  นายชัยเกษม นิติสิริ นายชัยณรงค์ ณ ลำพูน นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ นายชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี พล.อ.อ.ณรงค์ศักดิ์  สังขพงศ์  นายณัฎฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ นางดวงสุดา  เตโชติรส  นางดุษฎี สงวนชาติ นายไตรรงค์ ขนอม นายทวีวงศ์ ศรีบุรี นายธงทอง จันทรางศุ

พล.อ.ธนศักดิ์  ปฏิมาประกร นายธารเกษม วนิชจักร์วงศ์  นายธีรยุทธ ทุมมานนท์ นายนที  ขลิบทอง  นายนนทิกร  กาญจนจิตรา นายนรินทร์  ศิลปรักษ์ นายนิกร  เลาหพงศ์ชนะ นายนิรุฒ มณีพันธ์ นางนิสา โรจน์รุ่งรังสี นางสาวบุษบา จิราธิวัฒน์ นางเบญจวรรณ สร่างนิทร นางเบญจา หลุยเจริญ นางเบญญาภา วิทยฐานกรณ์ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง นายประวิช รัตนเพียร นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ

นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต นางผณิศวร ชำนาญเวช นางพนิตา กำภู  ณ  อยุธยา นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล นางพรรณรัตน์ เกรียงวัฒนา นางพรรณี จารุสมบัติ นายพระนาย สุวรรณรัฐ นพ.พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด นางพูลศรี จงแสงทอง นายเพ็ชร ชินบุตร นางเพ็ชรากรณ์ วัชรพล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นางเพ็ญทูล อยู่วิทยา น.อ.นพ. เพิ่มยศ โกศลพันธุ์  นางเพียงใจ ศุขโรจน์

นายยรรยง พวงราช นางยุวดี บำรุงบุตร นางสาวรัชนก โกหลำ นางรัตนา ชินบุตรานนท์ นางรัตนา ตัณฑกุลนินาท นายวัชรกิตติ วัชโรทัย นายวันชัย ผโลทัยถเกิง นายวันชัย ศิริชนะ น.ส.วารีรัตน์ หอมพวงภู่  นางวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์ พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ นายวิเชียร ชวลิต นายวิทยา คุณปลื้ม นายวิทูร ทวีสกุลชัย นายวินยา มกรพงศ์ นายวิลักษณ์ โหลทอง นายวิศิษฏ์ ลิ้มปะนะ นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์

นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ นางศรินทร เมธีวัชรานนท์  นายศรีราชา เจริญพานิช นางศิริวรรณ พานิชตระกูล นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ นายสงบ ปานดอกไม้ พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล นายสมชาติอุบลชาติ นายสมชาย เสียงหลาย นายสมบัติ เฉลิมวุฒินันท์ นายสมภพ เจริญกุล พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายสมยศ แสงสุวรรณ นายสหัส บัณฑิตกุล นายสัญชัย จงวิศาล นายสาคร สุขศรีวงศ์ นายสาธิต พุทธชัยยงค์ ทพ.นพ.สิทธิชัย ทัดศรี

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นายสุธรรม อยู่ในธรรม นางสาวสุนันท์ สิงห์สมบุญ นายสุพล ทับทิมจรูญ นายสุภาพ คลี่ขจาย นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ นายสู่บุญ วุฒิวงศ์ พล.อ.อ.เสถียร สาครวิศว นายโสฬส สาครวิศว นายองอาจ เดชอิทธิรัตน์ นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล นายอภิสิทธิ์ ชลสาคร นายอรรถการ ตฤษณารังสี นางสาวอรสุดา  เจริญรัถ นางสาวอัจฉราพร ศิริไพรวัน นายอิสระ วงศ์รุ่ง

มีทั้งบิ๊กเนมระดับอดีตนายกรัฐมนตรีจนถึงผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญทั้งอดีตและปัจจุบัน.

“ซี.12”