บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มุมข้าราชการ 04/08/55

โดย ซี.12

กระบวนการแต่งตั้งผู้นำหน่วยในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรียบร้อยไปแล้ว ไม่มีใครกังขาในชื่อชั้นและความเหมาะสมของ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ แต่มีประเด็นหนึ่งก็คือเมื่อถึง 1 ตุลาคม 2555 ที่ ผบ.อดุลย์ ขึ้นนั่งเก้าอี้ ผบ.ตร. เต็มตัวจำเป็นต้อง สละเก้าอี้ เลขาธิการ ป.ป.ส. อันเป็นตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือน ที่นั่งคร่อมอยู่คนที่จะขึ้นมาเป็น เลขาธิการ ป.ป.ส.คนใหม่ควรคืนสิทธิให้ พลเรือน ในหน่วยงานหรือในกระทรวงยุติธรรมเขาขึ้นมาตามครรลองมิใช่ยกเก้าอี้นี้ให้ ข้าราชการตำรวจ อีกหนเพราะคนที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในงานด้านนี้มิใช่มีแต่ ตำรวจ เท่านั้นดอก....

การแต่งตั้งข้าราชการที่ยังตกค้างไม่ได้นำเสนอในตอนที่คำสั่งออกมาคือ การแต่งตั้งข้าราชการผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอให้ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอ ผู้อำนวยการระดับต้น จำนวน 8 ราย อันได้แก่ กนก ศรีวิชัยนันท์ ป้องกันจังหวัดมหาสารคาม เป็นนายอำเภอสามชัย กาฬสินธุ์ สิทธิชัย เผ่าพันธุ์ ป้องกันจังหวัดกาญจนบุรี เป็นนายอำเภอสุขสำราญ ระนอง อดุลย์ ฮวกนิล ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ เป็นนายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ เพชรรัตน์ จรูญนารถ ป้องกันจังหวัดปทุมธานี เป็นนายอำเภอศรีธาตุ อุดรธานี ว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ จ่าจังหวัดภูเก็ต เป็นนายอำเภอป่าบอน พัทลุง สืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเมืองลำปาง เป็น นายอำเภอแม่พริก ลำปาง สัญชาน สกาญจนชัย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นนายอำเภอจอมพระ สุรินทร์ สันติ เซ็นเชาวนิช จ่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นนายอำเภอโกสัมพีนคร กำแพงเพชร....

นอกจากนั้นในชุดเดียวกันนี้มีผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอได้ไปรักษาราชการแทนนายอำเภอ ผู้อำนวยการระดับต้น อีก 2 ราย คือ สุภักดิ์ เศวตวิษุวัต ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอแม่สาย เชียงราย เป็นนายอำเภอเวียงแก่น เชียงราย กฤษณพันธ์ เดชครุธ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเมืองนครสวรรค์ เป็นนายอำเภอนาบอน นครศรีธรรมราช....

ส่วนหลักสูตรนายอำเภอรุ่นที่ 71 ซึ่งใช้เวลาศึกษาอบรมระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน-16 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง คลอง 6 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี รุ่นนี้มีนักศึกษา 85 คน มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาขึ้นเรียบร้อยแล้ว ได้ สัมฤทธิ์ พัชราภรณ์ เป็นประธานกรรมการนักศึกษา ชนะโชติ  ศรีกุล เป็นรองประธานกรรมการนักศึกษา....

คณะกรรมการ มี อนุวรรตน์ จันทรสุขเกษม เป็น หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการ พงษ์ศักดิ์ ศิริวิชัย เป็น หัวหน้ากลุ่มศึกษาดูงาน พงษ์ธณนท์ ปัญญาประชุม เป็น หัวหน้ากลุ่มวิชาการ วรศักดิ์ เผือกภูมิ เป็น หัวหน้ากลุ่มสังคมและบันเทิง ประสิทธิ์ ศรีสิทธิ์เป็น หัวหน้ากลุ่มกีฬา มนตรี ชนะศักดิ์ เป็นหัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ ธวัตร์ นาคประเสริฐ เป็น หัวหน้ากลุ่มศาสนาและวัฒนธรรม ว่าที่ร.ต.นริศ ฤกษ์ดี เป็นเลขานุการ วันเพ็ญ เต็มรัตน์ เป็น เหรัญญิกกรรมการประกอบด้วย นิมิตร บุญทน รอยาลี ยะดะหะ อนันต์ คำวัง พีระชัย แก้วประทุม อดิเรก ใหม่มงคล....

หนังสือที่เป็นเรื่องราวของคนดีๆเป็นสิ่งที่น่าติดตามอย่างเช่น ติน ปรัชญพฤทธิ์ จากอีสานสู่ตำนานนักรัฐประศาสนศาสตร์ไทย ซึ่ง ปิยากร หวังมหาพร ทุ่มเททั้งชีวิตค้นคว้ามาเรียบเรียงเป็นเล่มด้วยความประทับใจใน ครูติน บอกเล่าถึงเส้นทางชีวิตตั้งแต่เป็นเด็กน้อยที่อำเภอสตึก บุรีรัมย์ จนกลายเป็นผู้โด่งดังในแวดวงวิชาการ งานที่เป็นหัวใจสำคัญในหนังสือเล่มนี้คือบทความ รัฐศาสตร์ 60 ปี ของ ครูติน ที่กะเทาะเปลือก นักรัฐศาสตร์ ได้อย่างลึกซึ้งถึงกึ๋น....

“ซี.12”