บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พลเรือนเข้า ปรอ.

โดย ซี.12

ข้าราชการประเภทอื่นนอกเหนือจากข้าราชการพลเรือน เช่น ตำรวจ อัยการ ตุลาการ องค์กรอิสระ และท้องถิ่น มาร่วมการศึกษา อบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน หรือ ปรอ. ในรุ่นที่ 25 ด้วยอีก 12 ราย

ข้าราชการเหล่านั้น ประกอบด้วย 31.พลตำรวจโทไตรรัตน์ อมาตยกุล รองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ 32.พลตำรวจตรีไชยยา รุจจนเวท ผู้บังคับการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 33.พลตำรวจ ตรีจำนง รัตนกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี 34.พลตำรวจตรีมนู เมฆหมอก รองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

35.นายนาวี สกุลวงศ์ธนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา 36.นายวัฒนา สวัสดิ์ทอง อัยการผู้เชี่ยวชาญ 37.นางกอร์ปกุล วินิจนัยภาค อัยการผู้เชี่ยวชาญ 38.นายณัฐวุฒิ พงศ์สิริ ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 39.พันตำรวจเอกเทวานุวัฒน์ อนิรุทธเทวา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร 40.นายพิชญา นาควัชระ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 41.นายประหยัด ดวงจำปา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 42.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ยังมีพื้นที่เหลือสำหรับการนำเสนอรายชื่อนักธุรกิจภาคเอกชนและบุคคลทั่วไป ที่เข้าหลักสูตรที่สามคือ วปม. มี 1.นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัทอินทิเกรด คอมมูนิเคชั่น จำกัด 2.นางอรวรรณ รัตนไตรภพ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทไพโอเนียร์ 3.นางสาวศิริพันธ์ บูรณะวรกุล ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด 4.นายดิฐ อัศวพลังพรหม กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอ็นไว-รอนเอ็กซ์เพิร์ท จำกัด 5.นายธนา ตันศิริ ผู้ชำนาญการกฎหมาย บริษัทบี.บี.ดี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
6.นายชาญยุทธ เจนธัญญารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเทเลโทรวัน จำกัด 7.นางอนุนาถ รดีศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอื้อรดี จำกัด 8.นายชาวันย์ สวัสดิ์ชูโต รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 9.นายปิยะ ปิยะสมบัติกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทแอดวานซ์ไฟเบอร์ จำกัด 10.นางจิตติมา เกษมโกเมศ ประธานกรรมการ บริษัทวี.พี.แอสเซ็ทส์ จำกัด

11.นายอำนวย สกุลวัฒนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัทปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทย จำกัด 12.นายอนุรักษ์ นิยมเวช สมาชิกวุฒิสภา 13.นายพิชัย นริพทะ-พันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 14.นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 15.ร้อยตำรวจเอกนิติภูมิ นวรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

16.นางสาวละออง ติยะไพรัช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 17.นางนาที  รัชกิจประการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 18.นางสาวพัชรี โพธสุธน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 19.นายสิงห์ชัย ทุ่งทอง สมาชิกสภาจังหวัดอุทัยธานี 20.นางแก้วเก่า เผอิญโชค ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

21.นางอินทิรา โภคปุณยารักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 22.นายถวัลย์วงศ์ ธีระวิทยภิญโญ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมซีนิท สุขุมวิท กรุงเทพฯ 23.นายไพรัช ตุงคเศรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสุวรรณภูมิทรานล์-เซอร์วิส จำกัด 24.นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา

ยังเหลือข้าราชการฝ่ายทหารที่เข้า วปอ. ปรอ. และ วปม. จะนำเสนอภายหลัง.

“ซี.12”