บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

การรักษาจริยธรรม

โดย ซี.12

มาถึงประเด็นการรักษาจริยธรรมที่ นายประวีณ ณ นคร อดีตเลขาธิการ ก.พ. และ กรรมการ ก.พ.ผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายเรื่องปรัชญาและแนวคิดหลักเกี่ยวกับจริยธรรม ในการสัมมนากรรมการจริยธรรมของส่วนราชการต่างๆ

ท่านระบุว่า ผู้มีหน้าที่รักษาจริยธรรม ได้แก่ 1.ตัวข้าราชการเอง 2.ผู้บังคับบัญชา 3.องค์กร 4.ผู้เกี่ยวข้อง 5.สังคม

การรักษาจริยธรรมโดยตัวข้าราชการเอง มีวิธีการดังนี้

1.เรียนรู้และเข้าใจจริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการเรียนรู้และเข้าใจจริยธรรม ต้องจัดให้มีการฝึกอบรม หรือจัดทำคู่มือปฏิบัติในการรักษาจริยธรรมให้ข้าราชการเรียนรู้

2.สำนึกในหน้าที่ที่จะต้องรักษาจริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการสำนึกในหน้าที่ที่จะต้องรักษาจริยธรรม ต้องดำเนินการเสริมสร้างและพัฒนาให้มีจิตสำนึกในการรักษาจริยธรรม

3.ตระหนักในความสำคัญและจุดมุ่งหมายของการรักษาจริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการตระหนักในความสำคัญและจุดมุ่งหมายของการรักษาจริยธรรม ต้องมีการฝึกอบรมและกำชับกวดขัน

4.ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมต้องมีการจูงใจ เสริมสร้าง พัฒนา ป้องกัน ควบคุมและดำเนินการลงโทษ (Sanction) ตามควรแก่กรณี
การรักษาจริยธรรมโดยผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาต้องดำเนินการให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีจริยธรรม โดยสอนให้จำทำให้ดู และ อยู่ใกล้ๆ ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 1.เสริมสร้างและพัฒนา 2.ป้องกัน 3.ควบคุม

การรักษาจริยธรรมโดยองค์กร

องค์กรที่มีหน้าที่รักษาจริยธรรมของข้าราชการ มีหลายองค์กร เช่น องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่ ผู้ตรวจราชการแผ่นดิน องค์กรฝ่ายบริหาร ได้แก่ คณะรัฐมนตรี องค์กรตามประมวลจริยธรรม ได้แก่ ก.พ. คณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

วิธีรักษาจริยธรรมโดยองค์กร อาจทำได้โดยกำหนดนโยบาย กำหนดยุทธศาสตร์ กำหนดแผนงาน โครงการ ออกระเบียบ ส่งเสริมและสนับสนุน กำชับกวดขัน ควบคุมดูแล

การรักษาจริยธรรมโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้เกี่ยวข้องกับการรักษาจริยธรรม คือ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่ตามข้อ 21 และข้อ 22 ของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนรวมทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในแต่ละส่วนราชการ ก็ต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการรักษาจริยธรรม เพื่อนำให้ข้าราชการทุกคนมีจริยธรรมด้วย

การรักษาจริยธรรมโดยสังคม สังคมที่จะช่วยรักษาจริยธรรมของข้าราชการ ได้แก่ ประชาชน สื่อมวลชน องค์กรเอกชน วิธีการรักษาจริยธรรมของข้าราชการโดยสังคม คือ ดูแล สังเกตการณ์ แจ้งให้ทางราชการทราบหรือร้องเรียน ออกข่าว แนะนำช่วยเหลือ สร้างค่านิยมหรือประเพณีในทางที่ดี

ผู้มีหน้าที่รักษาจริยธรรมของข้าราชการไม่ใช่มีเฉพาะแต่ตัวข้าราชการแต่ละคน ยังมีผู้บังคับบัญชา องค์กร ผู้เกี่ยวข้องและสังคม ซึ่งจะต้องดำเนินการเพื่อให้ข้าราชการมีจริยธรรมด้วย.


“ซี.12”