บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เกษียณก่อนกำหนด 2

โดย ซี.12

โครงการเกษียณก่อนกำหนด ที่แต่ละหน่วยงานต่างได้ออกประกาศเรื่องนี้ให้ข้าราชการในสังกัดได้รับทราบและยื่นสมัครเข้าโครงการกันแล้วในลักษณะที่คล้ายคลึงกันนั้น

ตัวอย่างของ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ประกาศรับสมัครข้าราชการทุกตำแหน่งในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดมาเข้าโครงการแล้วยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์คือ

ผู้เข้าร่วมมาตรการเกษียณก่อนกำหนดดังกล่าวนี้จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่

สิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อน 8-15 เท่าของเงินเดือน รวมเงินประจำตำแหน่ง (ถ้ามี) ตามเวลาราชการที่เหลือ (ปี) โดยมีสูตรการคำนวณคือ

เงินก้อน = (8+อายุราชการที่เหลือ (ปี)) x เงินเดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่ง* (ถ้ามี) แต่สูงสุดไม่เกิน 15 เท่าของเงินเดือน รวมเงินประจำตำแหน่ง (ถ้ามี)

เงินประจำตำแหน่ง หมายถึง เงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนสิทธิประโยชน์อื่นมีการกำหนดสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติม ได้แก่

การยกเว้นภาษีเงินก้อนที่ได้รับตามมาตรการฯ การยกเว้นภาษีในส่วนของเงินที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

การยกเว้นไม่ต้องชดใช้ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปกติกับเงินกู้ตามพระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2535 โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รวมทั้งโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ธอส.-กบข.ด้วย

มีสิทธิได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่อง ราชอิสริยาภรณ์

มีสิทธิได้รับการพิจารณาจัดสรรวงเงินกู้ยืมจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) โดยมีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ประสานการฝึกอบรมการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ของกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้สมัครภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2555

โครงการเกษียณก่อนกำหนดของมหาดไทยคราวที่แล้วมีข้าราชการระดับ รองปลัดกระทรวง เข้าร่วมโครงการด้วยจนเป็นที่ฮือฮามาแล้ว

มาคราวนี้ยังไม่รู้ว่าจะมีรายการเซอร์ไพรส์จากใครบางคนอีกหรือไม่ต้องติดตามมาดูกันอีกทีเมื่อมีการสมัครกันเรียบร้อยแล้ว.


“ซี.12”