บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เกษียณก่อนกำหนด

โดย ซี.12

โครงการเกษียณก่อนกำหนด หรือที่เรียกขานกันด้วยความเคยชินว่า เออร์ลี่รีไทร์ ในวงราชการได้จัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้ว

ทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้มีการดำเนินมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) มีมติเห็นชอบให้หลายหน่วยงานดำเนินการแล้ว

แต่ละหน่วยงานต่างได้ออกประกาศเรื่องนี้ให้ข้าราชการในสังกัดได้รับทราบและยื่นสมัครเข้าโครงการกันแล้วในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน

ขอเอาตัวอย่างของ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ประกาศรับสมัครข้าราชการทุกตำแหน่งในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดมาเข้าโครงการโดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมมาตรการฯ เป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป หรือมีเวลาราชการ 25 ปีขึ้นไป นับถึงวันก่อนออกจากราชการตามมาตรการฯ (วันที่ 30 กันยายน 2555) และต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1 ผู้ออกจากราชการจะต้องมีเวลาราชการเหลือตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่ออกจากราชการตามมาตรการฯ

2 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสอบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริงทางวินัย พิจารณาโทษทางวินัย รายงานการดำเนินการทางวินัย หรือพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย หรือเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท

3 ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องออกจากราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ตามกฎหมาย เช่น ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้นๆ เป็นต้น

4 ถ้าเป็นผู้อยู่ระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับส่วนราชการในการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้มาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย และจะต้องยินยอมชดใช้เงินตามสัญญาผูกพันที่ได้ทำไว้กับราชการสำหรับเวลาที่ยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบ

มีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า ห้ามบรรจุกลับเข้ารับราชการประจำในฝ่ายบริหาร หากประสงค์บรรจุเป็นพนักงานราชการให้บรรจุได้ในกรณีมีสัญญาจ้างไม่เกิน 1 ปี โดยไม่มีการต่อสัญญาอีก.


“ซี.12”